Branice tu zaczyna się Polska

04-07-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.6845.15.2012)

           Branice, dnia 04.07.2012r.

Nr ROL.6845.15.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz działki stanowiącej własność gminy Branice przeznaczonego do oddania w dzierżawę:          

 1. Oznaczenie nieruchomości według:
  - KW 6880, działka nr 259/1;
 2. Powierzchnia i położenie działki:
  - działka Nr 259/1 o pow. 0.0553 ha położona w miejscowości Włodzienin;
 3. Opis nieruchomości:
  - Budynek użyteczności publicznej świadczący usługi medyczne, jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym i częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 232,20 m2. Budynek jest obecnie użytkowany w 60% (część całkowicie wyremontowana i wykończona). Na poddaszu należy wykonać remont bieżący, w ostatnim okresie wymieniono pokrycie dachu. Stopień zużycia technicznego budynku zgodnie z wyceną określa się na 35 %.
 4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi : 857,00 zł netto miesięcznie.
 5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa nieruchomości na okres 10 lat z przeznaczeniem na cele działalności leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej + punkt apteczny.

Umowa dzierżawy nawiązana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą zostanie rozwiązana w przypadku nie rozpoczęcia usług podstawowej opieki zdrowotnej w terminie do dnia 1 stycznia 2013 roku jak i w razie zaprzestania świadczenia takich usług.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 259/1 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 16 sierpnia 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.07.2012r. oraz na łamach gazety powiatowej Rzecz Powiatowa i lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev