Branice tu zaczyna się Polska

KRUS - zaprasza rolników i ich dzieci do udziału w konkursach w 2018r.

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, który przebiegnie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi i upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje od 2011 roku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi.

Tegoroczna edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

 • I grupa wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej
 • II grupa wiekowa – klasy IV-VII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom- upadkom osób.

Konkurs przebiega w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Etap powiatowy konkursu będzie przebiegał w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu oraz poszczególnych Placówkach Terenowych KRUS. Komisje powołane przez Dyrektora OR wybiorą po trzy prace konkursowe w każdej grupie wiekowej oraz ewentualne wyróżnienia i przekażą je do Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości podsumowującej I etap konkursu.

Etap wojewódzki konkursu będzie przebiegał w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu. Wojewódzka Komisja powołana przez Dyrektora OR wybierze trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych. Podsumowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród. W uroczystości wezmą udział laureaci wraz z rodzicami i opiekunami, nauczyciele, członkowie komisji konkursowej, przedstawiciele KRUS, współorganizatorzy oraz inni zaproszeni goście.

Prace wybrane przez Komisję Wojewódzką zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS – trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych.

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do Oddziału Regionalnego lub Placówek Terenowych KRUS do dnia 06.04.2018r.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie : www.krus.gov.pl.

 


 

Zapraszamy do udziału w XVI edycji  Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,

Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

Uprzejmie informuję, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje działania związane z pełną obsługą ubezpieczenia społecznego rolników na mocy ustawy z dnia 20.12.1990r. o u.s.r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2336). W ramach zadań ustawowych działa na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i chorobom zawodowym. Profilaktyka KRUS skupia się na rozpowszechnianiu wśród ubezpieczonych wiedzy  o zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej, a także znajomości zasad bezpiecznej pracy. Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę :

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

I etap na poziomie powiatowym polega na przeprowadzeniu wizytacji zgłoszonych do Konkursu gospodarstw przez Komisję Powiatową, którą powoła Dyrektor OR KRUS. Zadaniem Komisji Regionalnej będzie wybranie trzech najbezpieczniejszych gospodarstw i przekazanie sporządzonej dokumentacji do Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości podsumowującej I etap konkursu.

II etap na poziomie wojewódzkim polega na przeprowadzeniu wizytacji trzech gospodarstw przez Komisję Wojewódzką, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Komisję Regionalną oraz wybraniu jednego najbezpieczniejszego gospodarstwa; następnie przekazaniu dokumentacji do Komisji Centralnej Konkursu. Podsumowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

III etap na poziomie Centralnym – Komisja Centralna przeprowadza wizytację w gospodarstwie wybranym przez Komisję Wojewódzką.

Zwycięzca kategorii gospodarstwa indywidualne otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: ciągnik rolniczy!

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 31 marca 2018r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

 

Opracowała: Mroszczak Katarzyna

 

 

          

Zastępca Dyrektora

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Piotr Ciona

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev