Branice tu zaczyna się Polska

23-08-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.1-4.2013)

Branice, dnia 23.08.2013r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nr OŚ.6220.1-4.2013

 

    1. Regionalna Dyrekcja Ochrony
     Środowiska w Opolu
     Obrońców Stalingradu 66
     45- 512 Opole  
    2. Państwowy Powiatowy Inspektor
     Sanitarny w Głubczycach
     ul. Grunwaldzka 1B
     48-100 Głubczyce

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Pana Kazimierza Strzelczyk prowadzącego działalność Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów reprezentujący Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice złożonego w dniu 11-07-2013r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice” Zakres inwestycji obejmujący realizowane przedsięwzięcie: 1300, 1289, 791, 1297, 785/2, 1298, 790, 789, 788, 787, 786, 1281, 598, 597, 596/1, 595/2, 1305/1, 1304, 1265, 1262, 1242/2, 1252/2, 1216/6, 1329, 1222/1, 1223/2, 1223, 1223/1, 1222/2, 1228/1, 1227/1, 1216, 1226, 275/6, 1224/1, 1222/3, 1229/2, 1221, 1217, 1188/1, 1182, 1179/1, 1216/1, 1216/, 1296, 1220, obręb Branice z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Gmina Branice posiada częściowo plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Branice.

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia 11.07.2013r., uzupełnienie z dnia 23.07.2013r i 19.08.2013r.
 2. Mapy
 3. Karta informacyjna +CD

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Otrzymują:

 1. 1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
  ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
 2. 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. 3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,
  ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 4. Województwo Opolskie,
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 5. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Rzecz Powiatowa”  

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev