Branice tu zaczyna się Polska

28-08-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-2.2013)

Branice, dnia 28.08.2013r.

Nr OŚ.6220.2-2.2013

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Zawiadamiam 

że w dniu 28.08.2013r. zostało wszczęte na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Podłączeniu do eksploatacji studni nr IV na ujęciu wody podziemnej we Włodzieninie” 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 144 obręb Włodzienin

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1 w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od 29.08.2013 r. do 19.09.2013 r. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Otrzymują

  1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach
    ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
  2. Gmina Branice
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  3. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  4. Strony postępowania
  5. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Włodzienin
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Rzecz Powiatowa”  

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev