Branice tu zaczyna się Polska

30-09-2013r. - Obwieszczenie (Nr ROL.7125.34.2013)

Branice, dnia 30.09.2013r.

Nr ROL.7125.34.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:          

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona w Opolu, przy ul. Robotniczej 9-11.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 3 D, na III piętrze o pow. użytkowej: 29,21 m2 wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej – działce 6/7 o pow. 0.0190 ha wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym w/w działki oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 9-11.
 3. Udział w działce: 596/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki: 5.846,76 zł
 5. Wartość lokalu: 107.021,06 zł
 6. Koszty przystosowania: 430,50 zł
 7. Cena nieruchomości łącznie: 113.298,32 zł
 8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. – teren, na którym położona jest działka Nr 6/7 oznaczona jest jako: UM – strefa usługowo – mieszkaniowa.

Z dniem 11 listopada 2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 21.10.2013 r. oraz na łamach NTO i gazety lokalnej Rzecz Powiatowa.

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev