Branice tu zaczyna się Polska

25-09-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-5.2013)

Branice, dnia 25.09.2013r.

Nr OŚ.6220.2-5.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 25.09.2013 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.2-4.2013* o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Podłączeniu do eksploatacji studni nr IV na ujęciu wody podziemnej we Włodzieninie”

 

Objaśnienia:

* Postanowienie do wglądu w tutejszym Urzędzie - pokój nr 1 (czynny w poniedziałek od 700 do 1700,od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300). 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Włodzienin
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev