Branice tu zaczyna się Polska

23-09-2013r. - Postanowienie (Nr OŚ.6220.1-5.2013)

Branice, dnia 23.09.2013r.

Nr OŚ.6220.1-5.2013

POSTANOWIENIE

  

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Strzelczyk prowadzącego działalność Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów reprezentujący Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice” Zakres inwestycji obejmujący realizowane przedsięwzięcie: 1300, 1289, 791, 1297, 785/2, 1298, 790, 789, 788, 787, 786, 1281, 598, 597, 596/1, 595/2, 1305/1, 1304, 1265, 1262, 1242/2, 1252/2, 1216/6, 1329, 1222/1, 1223/2, 1223, 1223/1, 1222/2, 1228/1, 1227/1, 1216, 1226, 275/6, 1224/1, 1222/3, 1229/2, 1221, 1217, 1188/1, 1182, 1179/1, 1216/1, 1216/, 1296, 1220, obręb Branice

UZASADNIENIE

Pan Kazimierz Strzelczyk prowadzący działalność Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów reprezentujący Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w dniu 19-08-2013r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- na łamach prasy lokalnej „Rzecz Powiatowa”

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia   wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu części realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemuw Głubczycach celem wydania przez te organyopinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.268.2013.IOC z dnia 12-09-2013r. (data wpływu 16.09.2013r.) postanowił odstąpić od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ/MB-4325-13/13 z dnia 06-09-2013r. (data wpływu 12-09-2013r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

Zakres przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice” jest realizowany na działkach o nr: 1300, 1289, 791, 1297, 785/2, 1298, 790, 789, 788, 787, 786, 1281, 598, 597, 596/1, 595/2, 1305/1, 1304, 1265, 1262, 1242/2, 1252/2, 1216/6, 1329, 1222/1, 1223/2, 1223, 1223/1, 1222/2, 1228/1, 1227/1, 1216, 1226, 275/6, 1224/1, 1222/3, 1229/2, 1221, 1217, 1188/1, 1182, 1179/1, 1216/1, 1216/, 1296, 1220, obręb Branice.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 419 o długości ok. 2547 m obejmuje:

 • przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • przebudowę ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej,
 • odbudowę rowów przydrożnych,
 • renowację przepustów wraz z uporządkowaniem dopływów i odpływów rowu w obrębie pasa drogowego,
 • przebudowę zjazdów,
 • przebudowę, budowę wpustów deszczowych w włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Planowana inwestycja nieznacznie zmieni sposób zagospodarowania terenu względem stanu istniejącego. Zakres zmian polega na pozyskaniu części działek prywatnych (dz. nr 791, 1297, 785/2, 790, 789, 788, 787, 786, 598, 597, 596/1,) pod pas drogowy na odcinku ok. 315m.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek, kruszywo.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu drogowego w związku z planowanym przedsięwzięciem. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie ruchem pojazdów. Przebudowa konstrukcji nawierzchni, i przebudowa zjazdów wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych, które zostaną w większości wykorzystane do przebudowy drogi (np. gruz, ziemia).

    W okresie eksploatacji drogi wytwarzane będą odpady z czyszczenia nawierzchni (kod: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów), odpady powstające w wyniku czyszczenia rowów odwadniających (kod: 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach). Zagospodarowaniem ww. odpadów zajmują się firmy zewnętrzne świadczące usługi w tym zakresie.

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstaniem wód opadowych i roztopowych, które, podobnie jak obecnie, poprzez przebudowę i budowę wpustów będą odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych, które będą odbudowywane.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry.

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Teren inwestycji stanowi w większości obszar zabudowy miejscowości Branice, a planowane działania dotyczą przebudowy drogi w istniejącym śladzie.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązujący stan faktyczny i prawny, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

 1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
  ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,
  ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 4. Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 5. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66, 45- 512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev