Branice tu zaczyna się Polska

25-09-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-8.2013)

Branice, dnia 25.09.2013r. 

Nr OŚ.6220.2-8.2013

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice

o zakończeniu postępowania dowodowego


Na podstawie art. 10 Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Podłączeniu do eksploatacji studni nr IV na ujęciu wody podziemnej we Włodzieninie” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300.   

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Włodzienin
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev