Branice tu zaczyna się Polska

28-10-2013r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.96.2013)

Branice, dnia 28.10.2013r.

Nr ROL. 6840.96.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

        

  1. Oznaczenie nieruchomości według :
    - działka nr 10/2 o pow. 0.0103 ha opisana w KW 33059, położona we wsi Jędrychowice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana położona w środkowej części wsi Jędrychowice w sąsiedztwie zabudowy domków jednorodzinnych, kształt – wydłużony wielobok. Uzbrojenie – nie występuje. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej.
  3. Wartość nieruchomości: 3.212,00 zł.
  4. Wadium: 321,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 10/2 stanowi teren niezabudowany /zainwestowany/.

Z dniem 2 grudnia 2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 11.11.2013 r. oraz na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa.

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

                    

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev