Branice tu zaczyna się Polska

30-10-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-10.2013)

Branice, dnia 30.10.2013r.

Nr OŚ.6220.2-10.2013

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr OŚ.6220.2-9.2013 z dnia 30.10.2013r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z poź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013r. na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek wydana została decyzja Nr OŚ.6220.2-9.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Podłączeniu do eksploatacji studni nr IV na ujęciu wody podziemnej we Włodzieninie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Włodzienin
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- stronie internetowej Urzędu Gminy Branice www.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev