Branice tu zaczyna się Polska

25-04-2013r. - Zawiadomienie o wynikach postępowania (ZP.272.FN.1-Bob.2013)

Branice, dnia 25.04.2013r.

 

ZP.272.FN.1-Bob.2013

 

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.272.FN.1-Bob.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach"

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam:

1.   iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach ” złożonych zostało 2 oferty:

Oferta nr 1 – Bank Spółdzielczy „ Bank Rolników „ w Opolu
                  ul. Książąt Opolskich 36A
                  45 – 005 Opole

Oferta nr 2 – Bank Spółdzielczy w Namysłowie
                  Oddział w Branicach
                  ul. M.C. Skłodowskiej 8
                  48 – 140 Branice                  

2. że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach" została wybrana oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Branicach, którego oferta opiewa na kwotę 5 735,27 zł. Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie i jest oferta z najniższa ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert, uwzględniając zastosowane kryterium – 100% cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.  

             5 735,27 zł
Pi(C) = --------------- x 100% x 100pkt = 100 pkt
             5 735,27 zł

oferta nr 1 Bank Spółdzielczy „ Bank Rolników „ w Opolu
               ul. Książąt Opolskich 36A
               45 – 005 Opole

uzyskała 84,99 pkt

             5 735,27 zł
Pi(C) = ---------------- x 100% x 100pkt = 84,99 pkt.
             6 747,77 zł

   3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 06.05.2013r.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 77 4868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

Otrzymują:

 

 1. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  Oddział w Branicach  
  ul. M.C. Skłodowskiej 8
  48 – 140 Branice
 2. Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 36 A
  45 – 005 Opole
 3. a/a.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev