Branice tu zaczyna się Polska

07-05-2013r. - Ogłoszenie (Nr ROL.6845.6.2013)

Branice, dnia 07.05.2013r.

Nr ROL. 6845.6.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości według:
  - KW 23260, część działki nr 764/2;
 2. Powierzchnia i położenie działki:
  - część z działki Nr 764/2 o pow. 1.1023 ha położona we wsi Branice;
 3. Opis nieruchomości:
  - stanowi częściowo obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i usytuowana jest w sąsiedztwie obszaru strefy ochronnej ( ujęcie wody), gdzie przy uprawie będą miały zastosowanie ograniczenia obszaru strefy ochronnej.
 4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 1 130,30 zł rocznie.
 5. Wadium: 226,00 zł
 6. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Dzierżawca z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez organ podatkowy.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku działki Nr: część działki Nr 764/2 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg w sprawie w/w działki odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 12 czerwca 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości i numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium.

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev