Branice tu zaczyna się Polska

Konsultacje społeczne dotyczące treści, która zostanie umieszczona na tablicy pamiątkowej w miejscowości Branice

Branice, dnia 20.02.2019r.

 

Zarządzenie nr 18G/19
Wójta Gminy Branice

z dnia 20.02.2019r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących treści która zostanie umieszczona na tablicy pamiątkowej w miejscowości Branice.

 

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r.poz. 2486)

 

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie treści umieszczonej na tablicy pamiątkowej w miejscowości Branice, która to treść gloryfikowałaby dokonania ludzi walczących o wolną i niepodległą Polskę.

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji od mieszkańców na temat treści, o której mowa w § 1.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie: 21.02.2019r.-07.03.2019r.

§ 4. Konsultacje mają zasięg lokalny i mogą brać w nich udział wszyscy mieszkańcy Gminy Branice.

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet wypełnionych przez mieszkańców, poprzez akceptację treści zaproponowanej przez Wójta Gminy Branice lub przedstawienie własnej propozycji treści.

§ 6. 1. Wzór ankiety konsultacyjnej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Formularze ankiet, o których mowa w ust.1 dostępne będą w Urzędzie Gminy w Branicach oraz zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Branice(www.bip.branice.pl) i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach (www.branice.pl).

§ 7. Wypełnione formularze ankiet konsultacyjnych można składać:

1) w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Brancach ul. Słowackiego 3 (pok. nr 20, II piętro)

2) poprzez przesłanie droga elektroniczną na adres:

§ 8. Zebrane ankiety konsultacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym
i merytorycznym.

§ 9. 1 Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

2. Treść do umieszczenia na tablicy pamiątkowej zostanie wybrana na podstawie propozycji, która uzyska największą liczbę głosów wsparcia mieszkańców.

§ 10. Do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji wyznaczam Kierownika Referatu  Organizacyjno-Prawnego oraz Sekretarza Gminy.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego.

§ 12. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Branice.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na stronie Urzędu Gminy w Branicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie nr 18G-19.pdf (28,91KB)

PDFZałącznik do zarządzenia nr 18G-19.pdf (36,99KB), DOCZałącznik do zarządzenie nr 18G-19.doc (36,00KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev