Branice tu zaczyna się Polska

15-04-2013r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu ofert (Nr ZP.271.IR.7021.2.Bob.2013)

Branice, dnia 15.04.2013r.

 

Nr ZP.271.IR.7021.2.Bob.2013

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7021.2.Bob.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dobudowa sanitariatów do świetlicy wiejskiej, budowa szamba oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu na budynku świetlicy w miejscowości Boboluszki”.

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu ofert

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice ZAWIADAMIA, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dobudowa sanitariatów do świetlicy wiejskiej, budowa szamba oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu na budynku świetlicy w miejscowości Boboluszki”:

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. zadanie złożone zostały 3 oferty:

Oferta nr 1 - Urszula Sumisławska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą :

                        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

                        ULBUD Urszula Sumisławska,

                        Lasowice Wielkie 53

                        46-282 Lasowice Wielkie

Oferta nr 2 – Piotr Duda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

                        Centrum Budowlane DUDA

                        Piotr Duda

                        ul. Długa 13

                        48-130 Kietrz

Oferta nr 3 – Daniel Maćko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

                        „BETBRUK”

                        Daniel Maćko

                        ul. Żeromskiego 27 a

                        48-100 Głubczyce

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Dobudowa sanitariatów do świetlicy wiejskiej, budowa szamba oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu na budynku świetlicy w miejscowości Boboluszki” za najkorzystniejszą została uznana:

oferta nr 3 złożona przez„BETBRUK” Daniel Maćko
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 27 a 48-100 Głubczyce

którego oferta opiewa na kwotę 73.170,71 zł netto, 89.999,97 zł brutto. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną realizacji zamówienia spośród złożonych ważnych ofert (jest jedyną ważną ofertą), uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

3. Oferent Urszula Sumisławska – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD z siedzibą w Lasowicach Wielkich:

1) nie przedłożył wraz z ofertą, zgodnie z punktem 10.10 SIWZ, dokumentów stwierdzających, że osoba, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, mianowicie Pan Jacek Grabiński wskazany w „Wykazie osób”: wykonujący przy realizacji zadania czynności kierownika robót, posiada wymagane uprawnienia wraz z załączeniem zaświadczenia właściwej izby Samorządu Zawodowego. W związku z powyższym w dniu 4.04.2013 r. został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp do uzupełnienia tego braku, w terminie do dnia 8.04.2013 r. do godz. 1200. Wykonawca uzupełnił braki przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji nr SLK/OKK/7132/3368/10 z dnia 16.12.2010 r. Okresowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.oIIB nadającą Panu Jackowi Grabińskiemu uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz poświadczoną za zgodność kserokopię zaświadczenia z dnia 12.03.2013 r. potwierdzające członkowstwo Pana Grabińskiego
w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów i posiadanie wymaganego ubezpieczenia, ważne do dnia 31.03.2014 r.

2) pismem nr ZP.271.IR.7021.2-1.Bob.2013 z dnia 4.04.2013 r. Wykonawca został wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie wykazanych w załączniku nr 4 do SIWZ prac, mianowicie do potwierdzenia budowy szamba przy etapie dotyczącym budowy instalacji sanitarnej i wodociągowej stanowiących przedmiot zamówienia określony w SIWZ, w terminie do dnia 8.04.2013 r. do godz. 1200. Oferent Urszula Sumisławska ustosunkowała się do powyższego wezwania w uzupełnieniach z dnia 8.04.2013 r. wyjaśniając, że przedstawiony w ofercie opis robót spełnia warunki Zamawiającego co do wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami pkt. 9.1. podpunkt 2 SIWZ, co Zamawiający uznał za wystarczające wobec niedookreślenia szczegółów prac związanych z wymianą i remontem instalacji sanitarnej i wodociągowej umieszczonej w SIWZ.

3) wobec analizy złożonych ofert i umieszczenia takiego zapisu przez wszystkich pozostałych Oferentów, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD zostało wezwane pismem z dnia 4.04.2013 r. do wyjaśnienia czy w pozycji 64 kosztorysu ofertowego o nazwie „Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi – system STOPTER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki” zawiera wycenę docieplenia ścian płytami styropianowymi o gr. 15 cm. Wykonawca pismem z dnia 8.04.2013 r. ustosunkował się do wezwania, wyjaśniając, że przedstawione w ofercie wyliczenia dotyczące docieplenia ścian płytami styropianowymi są zgodne z „przedmiarem robót, projektem budowlanym”. Zamawiający uznaje przedstawione w uzupełnieniu wyjaśnienia jako niewystarczające do pełnego porównania złożonych ofert.

4) w związku z brakiem zapisu w poz. nr 16 kosztorysu ofertowego w zakresie „profilowania skarpy” Zamawiający pismem nr ZP.271..IR.7021.2-3.Bob.2013 wezwał Oferenta do złożenia wyjaśnień czy w wycenie zawartej w przedmiotowym punkcie sformułowanym zgodnie z kodem KNR-W 4-01 0105-03 cennika Sekocenbud zawarł również koszty profilowania skarpy, w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r. do godz. 1200. Wykonawca pismem z dnia 9.04.2013 r. przedstawił oświadczenie, że w przedłożonym kosztorysie ofertowym uwzględniono również wymagane wyżej koszty „profilowania skarpy”.

5) Zamawiający w pozycji 55 Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, o nazwie „Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach – rozstaw kontrłat 0,80 m 3.0*3.0” zażądał przedstawienia wyceny krycia powierzchni 9 m2, jednak Wykonawca w treści oferty dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia wskazując na powierzchnię 9,80 m2, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 55 ) z treścią SIWZ ( przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pozycji 55 ),

6) Oferent nie dokonał ponumerowania zapisanych stron oferty, co oznacza, że jest ona sporządzona niezgodnie z zapisami pkt 15.2.3. SIWZ,

7) Oferent w wykazie wykonanych robót budowlanych w tabeli dokonał trzech poprawek w datach realizacji, co oznacza, że naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, których nie parafowała osoba działającą w imieniu Wykonawcy, podpisująca ofertę, w konsekwencji, oferta w tej części jest sporządzona niezgodnie z zapisami pkt 15.2.4. SIWZ,

8) mając na uwadze fakt przedłożenia przez Spółkę MPM Development z siedzibą w Namysłowie oświadczenia jako wykonawca o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wystąpił na podstawie art. art.26 ust. 4 ustawy pzp o dzielenie wyjaśnień dotyczących charakteru w jakim wystąpi w wykonaniu zadania przedmiotowa firma w terminie do dnia 12 kwietnia 2013 r. do godz. 1200. Oferent przedstawił wyjaśnienia dnia 12.04.2013 r. potwierdzając uczestnictwo Firmy Development sp. z o.o. jako podwykonawcy inwestycji Firmy P.W. ULBUD Urszula Sumisławska jako wykonawcy.

Oferta złożona przez Wykonawcę Urszulę Sumisławską została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp oraz zgodnie z zapisami punktu 9.3 SIWZ z powodu niezgodności przedłożonej oferty z treścią SIWZ z powodów przedstawionych w punkcie 3 podpunkt 5), 6) i 7) niniejszego zawiadomienia.

4. Oferent – Piotr Duda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Budowlane DUDA z siedzibą w Kietrzu:

1) wobec niedookreślenia w referencjach wystawionych przez zamawiającego Urząd Gminy Lyski rodzaju stolarki wymienianej podczas wykonywania inwestycji pn. Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi, czego Zamawiający żądał zgodnie z zapisami punktu 9.1 podpunkt 2) SIWZ, Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia powyższych braków, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) pzp, w terminie do dnia 10.04.2013 r. do godz.1200. Wykonawca dokonał wymaganych uzupełnień w dniu 10.04.2013 r. przedstawiając nowe referencje obejmujące szczegółowy wykaz wymienianej przez Wykonawcę stolarki.

2) na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) Pzp Oferent zobowiązany był spełnić warunek udziału w postępowaniu poprze wykazanie posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem co najmniej trzech robót budowlanych o łącznej wartości 400 000 zł. brutto w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca przedłożył referencje wystawione przez Gminę Pietrowice Wielkie z dnia 9.034.2013 r. z wartością inwestycji naniesioną odręcznie pod tekstem pisanym na komputerze, pod którym podpis złożył przedstawiciel Zamawiającego, co Zamawiający uznał za niewystarczające, w związku z tym wezwał Wykonawcę do usunięcia powyższego braku w dniu 8.04.2013 r. w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r. do godz. 1200. Oferent ustosunkował się do powyższego w dniu 10.04.2013 r. przedkładając uzupełnienie referencji podpisane przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynek wskazujące wartość robót wykonanych przez ww. Oferenta.

3) na podstawie zapisu pkt 10.11 SIWZ Wykonawca zobowiązany był na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dostarczyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

Wykonawca wraz z ofertą przedłożył polisę Ergo Hestii na kwotę 2 000 000,00 zł. jednak przedłożył dowód wpłaty jedynie pierwszej raty składki określonej w punkcie IV. Polisy, w związku z powyższym Wykonawca mając na względzie zapisy § 17 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Sopockiego TU Ergo Hestia S.A., na podstawie art. 26 ust. 3 pzp wezwał w dniu 8.04.2013 r. do uzupełnienia przedmiotowego braku poprzez przedłożenie kserokopii zapłaty drugiej raty składki ubezpieczeniowej zgodnie z § 17 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia. Wykonawca ten przedłożył w terminie dowód dokonania zapłaty II raty składki – po terminie wynikającym w treści polisy

4) mając na uwadze brak zapisu w poz. nr 16 kosztorysu ofertowego w zakresie „profilowania skarpy”, Zamawiający pismem nr z dnia 8.04.2013 r. wezwał Oferenta do złożenia wyjaśnień czy w wycenie zawartej w przedmiotowym punkcie sformułowanym zgodnie z kodem KNR-W 4-01 0105-03 cennika Sekocenbud zawarł również koszty profilowania skarpy, w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r. do godz. 1200. Wykonawca w dniu 9.04.2013r. złożył wyjaśnienie pisemne potwierdzające, że w przedłożonym kosztorysie ofertowym uwzględniono również wymagane wyżej koszty „profilowania skarpy”.

5) Zamawiający w pozycji nr 11 Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, zażądał przedstawienia wyceny : Przepływowego podgrzewacza wody o śr. nominalnej 15 mm. szt. 2. Wykonawca jednak przedstawił wycenę: Zaworów czerpalnych z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm obmiar = 2 szt. Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 11) z treścią SIWZ (przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pozycji 11).

6) w pozycji nr 34 Przedmiaru robót pn. „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny 1 szt. drzwi, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę 1 m2. Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 34) z treścią SIWZ (przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pozycji 34).

7) w pozycji nr 35 Przedmiaru robót pn. „Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe 80*200” Zamawiający zażądał przestawienia wyceny 2 szt. drzwi, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę 2 m2. Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 35)
z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pozycji 35)

8) w pozycji nr 44 Przedmiaru robót pn. „Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm – na klej Zamawiający zażądał przestawienia wyceny płytek zgodnie z zawartym wyżej zapisem, Wykonawca jednak przedstawił w kosztorysie ofertowym wycenę płytek o wymiarach 20x20 cm. Wykonawca tym samym dokonał zmiany zapisów odnoszących się do ww. części przedmiotu zamówienia, co stanowi niezgodność oferty (tu kosztorysu w pozycji 44) z treścią SIWZ (przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pozycji 44).

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp oraz zgodnie z zapisami punktu 9.3 SIWZ z powodu niezgodności przedłożonej oferty z treścią SIWZ z powodu przedstawionego w punkcie 4 podpunkt 5), 6), 7), 8) niniejszego zawiadomienia

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 22.04.2013r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska, Lasowice Wielkie 53, 46-282 Lasowice Wielkie,
  2. „Centrum Budowlane DUDA Piotr Duda ul. Długa 13, 48-130 Kietrz,
  3. „BETBRUK” Daniel Maćko ul. Żeromskiego 27 a, 48-100 Głubczyce,
  4. a/a
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev