Branice tu zaczyna się Polska

18-04-2013r. - Postanowienie o zawieszeniu postępowania (Nr OŚ.6220.3-8.2012)

Branice, dnia 18.04.2013r.

Nr OŚ.6220.3-8.2012

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./ w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i wyposażeniu w odpowiednie urządzenia budynku gospodarczego nr 286g dla hodowli do 40.000 kur niosek, bezściółkowo, klatkowo na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 30 sierpnia 2012r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek SOL DEVELOPMENT D.R.SOŁOWIÓW SP. Z O.O. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Prezesa Panią Dagmarę Sołowiów i członka zarządu Pana Ryszarda Sołowiów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i wyposażeniu w odpowiednie urządzenia budynku gospodarczego nr 286g dla hodowli do 40.000 kur niosek, bezściółkowo, klatkowo na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”

Wójt Gminy Branice pismem z dnia 05.09.2012r. znak OŚ.6220.3-4.2012 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz pismem z dnia 05.09.2012r. znak OŚ.6220.3-4.2012 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem NZ/MB-4325-10/12 z dnia 21.09.2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach postanowił ustalić dla wnioskodawcy konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ustawowym (zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.4241.323.2012.AW w dniu 26.09.2012r. wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, iż dla powyższego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy Wójt Gminy Branice wydał w dniu 10 października 2012r. postanowienie nr OŚ.6220.3-5.2012, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie to nie zostało zaskarżone więc powstał obowiązek po stronie wnioskodawcy do sporządzenia wskazanego w nim raportu, wobec czego organ zobowiązany jest do zawieszenia niniejszego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.

W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie – art. 69 ust. 5 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

Otrzymują:

  1. SOL DEVELOPMENT D.R. SOŁOWIÓW SP Z O.O.
    ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
  2. Gospodarstwo Rolne Michałkowice Matejka sp. j.
    ul. Ks. Rudzkiego 7, 45-631 Opole
  3. a/a

  

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev