Branice tu zaczyna się Polska

12-02-2013r. - Ogłoszenie (Nr ROL.6840.10.2013)

Branice, dnia 12.02.2013r.

Nr ROL.6840.10.2013

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 479/2 o pow. 0.2295 ha opisana w KW OP1G/00024625/8, położona we wsi Niekazanice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Niekazanice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka jest częściowo zadrzewiona i posiada powierzchnię wyrównaną. Uzbrojenie w sieć wodną, elektryczną – występuje w drodze przylegającej do działki. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości: 18.050,00 zł.
  4. Wadium: 3.610,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 479/2 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ale zobowiązuje się potencjalnego zwycięzcę przetargu, na jego koszt ustanowienia na części działki Nr 479/2 służebności drogowej (przejazdu, przechodu) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, stanowiących działki Nr 322 i 323.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 marca 2013 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 7 marca 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev