Branice tu zaczyna się Polska

Konkurs Literacki „Opolski Senior w Unii Europejskiej”

Ogłoszenie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Opolski Senior w Unii Europejskiej” z okazji ustanowienia w Województwie Opolskim roku 2019 Rokiem Wolności i 15-lecia w Unii Europejskiej.
 
Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza Konkurs „Opolski Senior w Unii Europejskiej”. Celem Konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły od wstąpienia Polski i województwa opolskiego do Unii Europejskiej oraz pozyskanie ciekawych refleksji i opisów na temat przemian jakie w ostatnim piętnastoleciu nastąpiły w poszczególnych gminach i środowiskach lokalnych w zakresie: infrastruktury komunalnej, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, zakładów pracy, a także poszczególnych grup społecznych z uwzględnieniem środowisk senioralnych oraz
poszczególnych rodzin i mieszkańców.

Tematyka prac konkursowych powinna obejmować prezentację przemian zachodzących w naszym regionie po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W konkursie mogą brać udział przedstawiciele środowisk senioralnych z województwa opolskiego. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę pisemną (mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp.). Prace w formie tradycyjnej (maszynopis, wydruk
komputerowy na formacie A4) i w formie elektronicznej muszą zostać dostarczone wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu do dnia 28 czerwca 2019r. do godz.15.30 do Sekretariatu Konkursu – którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO
(adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, tel. 77 4467847, mail: .) .

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwał Nr 821/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Opolski Senior w Unii Europejskiej” dla seniorów województwa opolskiego, oraz na stronie www.opolskie.pl w zakładce Urząd/Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego/Aktualności oraz na profilu Fecebook’owym Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 
Na prace literackie wraz załącznikiem czekamy do dnia 28.06.2019 r.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!!
 
(liczy się data stempla pocztowego)
 
 
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolski Senior w Unii Europejskiej”
 
 
 
 
 
Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 843

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev