Branice tu zaczyna się Polska

18-11-2013r. - Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert

Branice, dn. 2013-11-18

 

Wójt Gminy Branice ogłasza

 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie osiągania standardów dla placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Branice, którym przyznano dotację w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

ZADANIE OBEJMUJE:

 • adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki i wychowania w placówkach wsparcia dziennego, w tym między innymi: dostosowanie lokali do warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieści się placówka,
 • doposażenie placówki wsparcia dziennego w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.

Gmina Branice przeznacza w 2013 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości: 23.940,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści zł.)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. wykonuje zadanie samodzielnie,
 2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 

 1. Termin: 2013 rok
 2. Miejsce realizacji: Gmina Branice
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 12-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Branice.

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 4 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

Przewidywany termin realizacji zadania: od 16 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice – sekretariat z dopiskiem :

„Konkurs z zakresu osiągania standardów dla placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Branice, którym przyznano dotację w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.”

Wzór oferty na realizację zadań określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25)

 

INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ  W  ROKU 2012:

Gmina Branice w roku 2012 nie przyznała środków na ten cel.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice, na stronie internetowej www.branice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev