Branice tu zaczyna się Polska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

 

500 Plus dla niepełnosprawnych

 

Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dzięki której w/w dostaną stały dodatek tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Wsparciem mają być objęte osoby, które mają orzeczenie
o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, korzystają z emerytury, renty lub zasiłku stałego. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki nowe świadczenie ma obowiązywać od października tego roku.

500 zł - bo tyle ma wynosić świadczenie, będzie przysługiwało tym, kto spełni kryterium dochodowe. Projekt zakłada, że wynosi ono 1100 zł. Oznacza to, że każda osoba, która ma dochód do 1100 zł dostanie całą kwotę 500 zł. Świadczenie to, będzie przyznawane decyzją wydaną przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej.

Należy pamiętać, że wniosek trzeba będzie złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby zainteresowane świadczeniem będą miały pół roku na złożenie wniosku.

Ze świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Będzie ono zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacji. Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę.

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 


 

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

 

Od dnia 1 października 2015r, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz.1506) rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracowali i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie miał przyznane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, może dokonać wyboru, gdzie będą odprowadzane za niego składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Przyznanie wyżej wymienionego zasiłku lub świadczenia uwarunkowane jest zaprzestaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez rolnika lub domownika (w przypadku małżonka również pracy w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym), dlatego taka osoba nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik i zostaje wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego (wraz z członkami rodziny).

Wyłączenie z ubezpieczenia może nastąpić z okresem wstecznym, a nienależnie opłacone składki zostają zwrócone zgodnie z art.41 b ust.10-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, któremu ustało ubezpieczenie społeczne rolników, a który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS. Ww druki dostępne są na stronie internetowej (www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”).

W sytuacji, gdy wniosek został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej prawo do ww. świadczenia lub zasiłku- osobę taką obejmuje się ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek od dnia przyznania prawa do tego świadczenia. Składki za osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS opłaca Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna mają tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na Wójcie, Burmistrzu lub Prezydencie miasta o ile osoby te, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z obowiązku zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przyznania im prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia jedynie status członka rodziny rolnika lub domownika. Niemniej to obowiązkiem rolnika lub domownika jest zgłoszenie do ubezpieczenia swojego małżonka jako członka rodziny, o ile nie został on zgłoszony do tego ubezpieczenia przez organ wypłacający świadczenie lub zasiłek.

WAŻNE!

Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w KRUS jest jednorazowy!

Niezłożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS skutkuje objęciem ubezpieczeniem: emerytalnym i rentowym w ZUS i brakiem możliwości powrotu do KRUS , w okresie pobierania świadczenia lub zasiłku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobowy z Oddziałem Regionalnym lub Placówkami Terytorialnymi zgodnie z właściwością miejsca zamieszkania, lub kontakt telefoniczny pod numerem 77 4544-777.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

 


 

Ubezpieczenie zdrowotne – zasady obejmowania członka rodziny.

 

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn zm.).

Zgodnie z art.5 pkt.3 lit.a cytowanej wyżej ustawy członkiem rodziny jest :

- dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

- małżonek,

- wstępny (rodzice oraz rodzeństwo) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego dokonanym w terminie 7 dni przez rolnika lub domownika, członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Za członka rodziny nie opłaca się składki zdrowotnej, gdyż korzysta on ze składki rolnika.

Druk do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS UD-2Z, jest dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”.

UWAGA!

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu. W przypadku członków rodziny, ich ubezpieczenie ustaje razem z ubezpieczeniem rolnika lub domownika. Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje od dnia ukończenia 26 lat, natomiast jeśli po ukończeniu 26 lat nadal kontynuuje studia to do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev