Branice tu zaczyna się Polska

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Gmina Branice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Aplikacja mobilna Gminy Branice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2019-05-13.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-05-26.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-13.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Andrzej Maksymowicz, andrzej.maksymowicz@branice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 486 81 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-140 Branice, ul. Słowackiego 3
Tel.: +48774868192
Faks: +48774868230
E-mail:
Strona internetowa: branice.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Słowackiego.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze: kasa Gminy, korytarz, toaleta.

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku Urzędu Gminy Branice i brak możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do poszczególnych referatów Urzędu, Urząd Gminy Branice realizuje zadania w zakresie dostępności o którym mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sposób alternatywy poprzez:

pracownik realizując własny zakres obowiązków każdorazowo na wezwanie osoby znajdującej się na parterze budynku, podejmuje czynności z osobą zgłaszająca takie żądanie (osoba ze szczególnymi potrzebami) załatwiając sprawę w obecności osoby zgłaszające na parterze budynku,

dla osób niepełnosprawnych potrzebującym załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Branicach, istnieje możliwość przyjazdu pracownika urzędu do miejsca zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym zgłoszenia takiej potrzeby w sekretariacie Urzędu Gminy Branice lub mailowo.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszelkich zgłoszeń można dokonać telefonicznie w sekretariacie Urzędu Gminy Branice pod nr telefonu 774868192 wew. 20 lub mailowo na adres: ug@branice.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego. 

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev