Branice tu zaczyna się Polska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

Ubezpieczenia zdrowotne - tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin , sposób i tryb ich ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373 z późn. zm).

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 • rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy ( obowiązkowo ) i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
 • osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
 • członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali przez nich zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pomocnicy rolnika.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonywać w jednostce organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego na druku KRUS UD-27 dostępny na stronie: www.krus.gov.pl/bip/formularze i-wnioski/ubezpieczenia/)

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności:

 • w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa,
 • w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału,
 • rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od zdeklarowanej podstawy wymiaru składki,
 • podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny działa specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wpłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku,
 • za emerytów i rencistów składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Ważne! Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

 

Opracowała:

Ewelia Elias - Kierownik

Wydział Ubezpieczeń

 


 

Procedura orzekania w KRUS – tryb i zasady

Prawo do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego wynikające z ubezpieczenia rolników i ich rodzin w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Utworzony w 1996 r aparat orzecznictwa w KRUS działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31.12.2004r. Od początku swojego istnienia orzecznictwo lekarskie w KRUS prowadzone jest w systemie orzekania dwuinstancyjnego. W pierwszej instancji orzeczenia wydają jednoosobowo lekarze rzeczoznawcy, natomiast w drugiej komisja lekarska, która orzeka w trzyosobowym składzie.

Lekarze rzeczoznawcy orzekają w sprawach należących do właściwości miejscowej jednej lub więcej placówek terenowych KRUS, natomiast komisje orzekają w sprawach należących do właściwości miejscowej jednego Oddziału Regionalnego KRUS.

Każde orzeczenie lekarskie podlega aprobacie lekarza- regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego , który może wnieść zarzut wadliwości orzeczenia, jak i również zainteresowany ma prawo odwołać się od wydanego orzeczenia. W takich przypadkach sprawy podlegają ponownemu rozpatrzeniu przez komisję lekarską, która dokonuje własnej oceny stanu zdrowia i wydaje orzeczenie, które zapada większością głosów.

Zarówno lekarz rzeczoznawca jak i komisja lekarska wydają orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania i analizy posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia. Lekarz regionalny analizując dokumentację medyczną danej osoby może zlecić przeprowadzenie badania zaocznego w celu wydania orzeczenia, jeśli jest w posiadaniu wystarczającej dokumentacji medycznej a stan zdrowia tej osoby uniemożliwia jej osobiste stawienie się na badanie. Przed wydaniem orzeczenia lekarz rzeczoznawca i komisja lekarska mogą skierować osobę na badanie dodatkowe, konsultacje specjalistyczne lub obserwację szpitalną. W takim przypadku wydanie orzeczenia zostanie odroczone na czas potrzebny do uzyskania wyniku danego badania.

Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis. Orzeczenie komisji lekarskiej jest ostateczne i od niego odwołanie nie przysługuje.

W przypadku gdy odwołanie nie zostanie wniesione, a lekarz inspektor w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia przez lekarza rzeczoznawcę, nie zgłosi zarzutu wadliwości tego orzeczenia, staje się ono prawomocne jak i orzeczenie komisji lekarskiej. Stanowią one wówczas podstawę do wydania przez prezesa KRUS decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskich sprawuje Prezes Kasy. Nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa Kasy sprawuje lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego. Nadzór zwierzchni z upoważnienia Prezesa Kasy sprawuje naczelny lekarz Kasy.

 

Do zadań lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskiej należy wydawanie orzeczeń dotyczących:

 

 • trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
 • stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 • celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
 • wskazań do rehabilitacji leczniczej.

 

Orzeczenie lekarskie jest dokumentem od którego zależy nie tylko los pacjenta i jego rodziny, ale także prawidłowe dysponowanie funduszami publicznymi. We wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego w Polsce na podstawie orzeczeń lekarskich wypłaca się kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Dlatego każde orzeczenie lekarskie wydawane dla tych celów powinno być zgodne ze stanem faktycznym, aktualnym stanem wiedzy medycznej, przepisami obowiązującego prawa a także zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

 

Opracowały:

Aleksandra Buchta - Starszy Specjalista

Ewa Zgadzaj - Starszy Inspektor

Samodzielny Referat Prewencji , Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 


 

Żniwa 2019 r. w ocenie KRUS

Opolski KRUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadziły wizytacje żniwne, których celem było zdiagnozowanie wybranych obszarów ryzyka szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy w celu propagowania rolnikom wiedzy m.in. w zakresie szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy oraz w celu propagowania Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom do 16 roku życia.

Oddział Regionalny Kasy w ramach prac w Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził 52 gospodarstwa indywidualne. Skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony, zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzono również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych w tym płyt eternitowych.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowano występowanie owych osłon wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Potwierdzono również, iż większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a kontrolowane obiekty budowlane spełniają wymogi bezpieczeństwa.

W prawidłowym stanie utrzymane są również instalacje i urządzenia elektryczne. Jeżeli zachodzi konieczność, wówczas są sukcesywnie wymieniane na nowe – świadczy


to może o rosnącej świadomości rolników na temat zagrożeń (m.in. porażeniach prądem, pożarów etc.).

Wizytacje żniwne stanowią jedynie wycinek wszystkich działań prewencyjnych podejmowanych przez KRUS. Potwierdzają jednak wagę, znaczenie oraz stałą potrzebę podnoszenia świadomości w zakresie przestrzegania zasad BHP. Działania te dowodzą również, iż edukacja na temat przestrzegania bezpieczeństwa prowadzona wśród dzieci rolników rokuje na przyszłość spadkiem wypadkowości. W gospodarstwach, które zostały objęte wizytacją nie stwierdzono obecności materiałów zawierających azbest. Mimo
to sporadycznie widnieją jeszcze płyty eternitowe.

Analizując uzyskane informacje można stwierdzić rosnącą świadomość rolników wyrażająca się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych. O wzroście świadomości rolników z naszego regionu stanowi też fakt, jakim jest spadek wypadków o 22% porównując III kwartał 2018 r. do III kwartału 2019 r. i dlatego też w dalszym ciągu będą prowadzone działania prewencyjne, które
co prawda nie eliminują wypadków w 100%, ale powodują znaczny ich spadek.

Opracowały:

Krystyna Horiszna – Starszy Inspektor

Małgorzata Malinowska – Starszy Referent

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev