Branice tu zaczyna się Polska

Projekt "Talent za Talent"

 

1. NAZWA PROJEKTU:

„Talent za talent”

Projekt realizowany na podstawie programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. Projekt jest realizowany pod tytułem „Talent za talent” nr. rej. Projektu: CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_013/0002149, typ projektu C/OP4. Projekt jest realizowany we współpracy z Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2020 – 31.12.2020

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity budżet mikroprojektu zgodnie z Decyzją EKS:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 19 997,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 16 997, 45 EUR

Co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

 

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt "TALENT ZA TALENT" to cykl spotkań z naszymi sąsiadami po Czeskiej stronie granicy , które na celu będą miały to, by uczestnicy poprzez możliwość zajęć interaktywnych, eksperymentowania, doświadczania, stworzenie bezpiecznej formy próbowania różnych sportów, poprzez wspólnie spędzony czas oraz wspólne wyjazdy poznali siebie bliżej, poznali czym jest talent i przy wsparciu prowadzących odkryli potencjał - talent w sobie. Rozstrzygającym i najważniejszym dążeniem całego projektu jest przede wszystkim zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Partnerami projektu poprzez pogłębienie więzi sąsiedzkich, budowanie trwałej relacji pomiędzy uczestnikami projektu.

Celem projektu jest również wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie form spędzania czasu wolnego oraz integracja polsko-czeska realizowana poprzez wspólne spotkania i wyjazdy z wykorzystaniem m.in. walorów środowiska naturalnego terenów przygranicznych. Poprzez zorganizowanie wspólnych spotkań i wyjazdów młodzi uczestnicy będą mogli bliżej poznać siebie, swoją kulturę, język i kraj. Wspólne poznawanie walorów przyrodniczych obu krajów oraz jednoczesna aktywna integracja uczestników projektu i ich otoczenia podczas spotkań i wyjazdów w ramach projektu wpłynie na zawiązanie trwałych relacji, zwiększenie zaangażowania w sprawy sąsiadów. Obopólna znajomość swojego indywidualnego bogactwa tj. talentów, zdolności, pasji życiowych i zasobów grupowych w rezultacie zbuduje trwałe i dobre więzi, a te z kolei będą w przyszłości mogły owocować większą możliwością wzajemnej współpracy na rzecz lokalnych społeczeństw. Integracja ta da młodym ludziom impuls do tego by mądrze i wartościowo wykorzystać swój wolny czas, a także potencjał jaki drzemie w każdym młodym człowieku. Projekt ten ma na celu wytworzenie w beneficjentach pozytywnych postaw i lepszych umiejętności interpersonalnych, budowanie poczucia własnej wartości, samoakceptacji (rozwijanie zainteresowań, talentów), odpowiedzialności za siebie i innych, dokonywania słusznych wyborów, asertywności i celowości działań. Celem jest także ukierunkowanie młodego człowieka na rozwój, na odkrywanie wewnętrznych źródeł siły jednostki i konstruktywne pokonywanie barier w rozwoju bez uciekania się do zachowań destrukcyjnych i przestępczych oraz do środków uzależniających. Atrakcyjność projektu ma także przyczynić się do zwiększenia udziału dzieci Gminy Branice oraz Czeskich w zajęciach w po lekcjach.

 

Talent-za-talent-plakat-Gmina-Branice.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev