Branice tu zaczyna się Polska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

Ubezpieczenie pomocnika rolnika

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja 2018 r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , znowelizowanymi ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi prawo do jednorazowego odszkodowania , w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem rolnika może być osoba pełnoletnia świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być obywatel Polski, cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów ( jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

W przypadku przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu 180 dni świadczenia pomocy- od następnego dnia po jego przekroczeniu umowa między rolnikiem a pomocnikiem nie będzie mogła być uznana za umowę o pomocy przy zbiorach, co oznacza nie spełnianie od tego dnia przez pomocnika warunków do podlegania zarówno ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do Ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

WAŻNE!

Na stronie internetowej KRUS pod adresem www.krus.gov.pl w zakładce ubezpieczenie społeczne rolników można sprawdzić:

  • aktualną kwotę składki,
  • wykaz produktów rolnych, których świadczona przez pomocnika pomoc może być wykonana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach,
  • pytania dotyczące realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem pomocnika rolnika zgłaszane przez rolników,
  • formularze do pobrania,
  • instrukcję przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji (w tym zgłoszeń pomocnika/ów) do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

 

 

Poświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych

W związku z przystąpieniem Polski w dniu 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej i wejściem w życie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieje możliwość transferowania świadczeń emerytalno-rentowych za granicę. Warunkiem takiej wypłaty jest złożenie wniosku o transfer świadczenia.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ((Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem - na formularzu ˝Poświadczenie zamieszkania”- istnienia dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenia takiego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń przez emeryta lub rencistę może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. Własnoręczność podpisu osób, o których mowa wyżej potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego (przepis ten dotyczy osób zamieszkałych w Polsce).

Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może być potwierdzona przez właściwy urząd lub osobę do tego upoważnioną w Państwie zamieszkania świadczeniobiorcy.

Zgodnie z art.25 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Osoby upoważnione do świadczeń otrzymują co najmniej jeden raz w roku (w każdym roku kalendarzowym) odpowiedni formularz – „Poświadczenie zamieszkania”, który po wypełnieniu i potwierdzeniu własnoręczności podpisu należy odesłać do KRUS w terminie określonym w piśmie przewodnim.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie przedłoży podpisanego oświadczenia stwierdzającego dalsze istnienie prawa do świadczeń, KRUS wstrzyma wypłatę świadczenia. W myśl art. 134 ust. 1 pkt.2 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), ustawy wypłatę świadczeń wstrzymuje się od miesiąca, w którym organ wydał decyzję
o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu.

 

Opracowała
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu

 

 

13” emerytury 2020 dla Rolników zostały wypłacone

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą tzw. „13” emeryturę. Nowe prawo zakłada, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacane co roku. Do uzyskania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego uprawnieni są wszyscy świadczeniobiorcy KRUS, którzy na dzień 31 marca 2020 r. spełnili określone warunki.

Wypłata „trzynastki” rozpoczęła się już w kwietniu. Świadczenie to zostało wypłacane Rolnikom wraz z kwietniową lub majową wypłatą rent i emerytur w kwocie równej najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2020 r. Wysokość świadczenia nie była uzależniona od pobieranej dotychczas emerytury czy renty i w tym roku wyniosła 1200 zł brutto.

Na dodatkowe świadczenie mogły liczyć osoby, które na dzień 31 marca 2020 r. miały przyznaną emeryturę czy rentę z ZUS lub KRUS. „13” emeryturę otrzymały też osoby pobierające świadczenie z systemów emerytalnych służb mundurowych i korzystające z emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Jeżeli natomiast ktoś pobiera świadczenie z różnych systemów emerytalnych, to miał prawo tylko do jednej „trzynastej” emerytury. 

Na dodatkowe świadczenie mogły liczyć też osoby, którym przysługują renty rodzinne natomiast jeśli jest do niej uprawnionych więcej niż jedna osoba, w takiej sytuacji pieniądze były dzielone proporcjonalnie między uprawnione osoby. 

Nowe prawo przewiduje, że pieniądze z „trzynastej” emerytury nie będą wliczone do dochodu potrzebnego do przyznania świadczeń, dodatków czy zasiłków, np. ulgi rehabilitacyjnej. Świadczenie nie jest również objęte egzekucją komorniczą.

 

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev