Branice tu zaczyna się Polska

XII edycja Konkursu „Opolska Niezapominajka 2019"

Ogłoszenie
XII edycji
Konkursu Opolska Niezapominajka 2019" -
dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego 2019 roku

 

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XII edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2019". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2019 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2019" wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki" dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody dla organizacji oraz www.ngo.opolskie.pl

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście
lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
lub przesłać listownie od dnia 24.08.2020 r. do dnia 14.09.2020 r.
(liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub data wpływu na platformę ePUAP lub data stempla pocztowego)
na adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Opolskie Niezapominajki 2019"

 

WAŻNE: Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji/podmiotu, wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu. Przy składaniu dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP podpisany winien być każdy dokument.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Roman Kolek
Wicemarszałek

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77 / 44 67 845

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev