Branice tu zaczyna się Polska

Informacja o zmianie systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021r. uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Branice.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/222/20 Rady Gminy Branice z dnia 24 sierpnia 2020r. odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Nieruchomość niezamieszkała to nieruchomość służącą do innej funkcji niż mieszkalna, tj. działalności takiej jak na przykład: publiczna (placówki oświatowe), gospodarcza (usługowe, produkcyjne, handlowe i inne), społeczna (szpital, dom opieki społecznej, internat, zakład karny), a także cmentarze, targowiska, bary, puby, restauracje, itp.

 

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Lista podmiotów odbierających odpady jest zamieszczona na stronie bip.branice.pl w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować tut. Urząd, który na podstawie art. 6 ust 5a prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;
 • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
 • adres siedziby;
 • nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
 • okres obowiązywania umowy.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 15 marca 2020 roku

 • pocztą elektroniczną na adres lub przez ePUAP,
 • listownie na adres: Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice;
 • osobiście w siedzibie Urząd Gmin w godz. urzędowania.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji:
  • papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
  • metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
  • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła
  • bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych)
  • odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej;

 

Wszystkie uchwały dotyczące gospodarki odpadami dostępne są na stronie internetowej www.bip.branice.pl, natomiast więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach oraz pod numerem telefonu 774868250 wew. 18

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev