Branice tu zaczyna się Polska

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej w Branicach

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Branicach działając zgodnie z § 14 Statutu Gminnej Spółki Wodnej, zwołuje na dzień 04.02.2021r. na godzinę 10ºº Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Gminnej Spółki Wodnej w Branicach za rok 2020, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu G.S.W. za 2020 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne G.S.W.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Wybory Zarządu G.S.W.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej G.S.W.
 11. Przedstawienie przedmiaru planowanych prac na 2021 r.
 12. Przedstawienie budżetu G.S.W. na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach;
  • zatwierdzenia stawek członkowski na 2021 rok  od ha fizycznego i od posesji oraz od lokalów w budynkach wielorodzinnych nie posiadających oczyszczalni ścieków,
  • zatwierdzenie planu pracy i budżetu na 2021 r.,
  • zatwierdzenia wynagrodzenia dla księgowej G.S.W od 1.01.2021 r. w oraz pracownika nadzorującego prace prowadzone przez G.S.W. w wysokości ½ najniższego wynagrodzenia brutto, obwiązującego w 2018 r.
  • zatwierdzenie ryczałtu dla Sołtysów w wysokości 10% od pobranej kwoty i za doręczony nakaz,
  • zatwierdzenie ryczałtu wypłacanego członkom Zarządu G.S.W. tytułem zwrotu kosztów podróży za przegląd rowów i posiedzeń Zarządu za 2020 r.
  • upoważnienie Zarządu do zmiany przedmiaru planowanych prac,
 14.  Wolne wnioski.
 15.  Zakończenie zebrania.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev