Branice tu zaczyna się Polska

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - niskooprocentowana mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

pfp-np-opolskie-10-06-2021.jpeg

Informacja o niskooprocentowanej mikropożyczce na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oferowanej przez Polskę Fundację Przedsiębiorczości Oddział w Opolu.

Wsparcie, którą Fundacja ma na celu zaktywowanie osób pozostających bez pracy,  w tym bezrobotnych   lub biernych zawodowo  w wieku powyżej 30 roku życia, poprzez udzielenie atrakcyjnego  finansowania (mikropożyczki) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • Maksymalna kwota pożyczki: 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 07.06.2021 r. wynosi 113.631,20 zł
 • Okres spłaty do 84 miesięcy
 • Okres karencji do 12 miesięcy
 • Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i pracujące o niskich dochodach (wg kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie). *
 • Oprocentowanie: 0,1 stopy redyskonta weksli NBP - 0,011%
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
 • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Pożyczka skierowana jest do osób o statusie:

1.1 Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo w wieku od 30 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach,
 6. osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 7. migranci powrotni i imigranci.

1.2 Osoby pracujące, w wieku od 30 roku życia i spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),
 2. zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),
 3. osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący), tj. osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej (zgodnie z art. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.)) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 4. migranci powrotni i imigranci,
 5. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tj. osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174) (KRUS), zamierzające podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) (ZUS)

Zainteresowane osoby zapraszamy na stronę : 

www.pfp.com.pl 

https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/zalozenie-firmy/pozyczka-z-projektu-przedsiebiorcze-opolskie/#c13115

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev