Branice tu zaczyna się Polska

Obwieszczenie Wójta Gminy Branice o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Branice, 10 listopada 2021r.

 

BG.602.4.2021.AW

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY Branice

z dnia 10 listopada 2021r. 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Programu ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Działając na podstawie art. 54 ust. 2, w nawiązaniu do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) Wójt Gminy Branice podaje się do publicznej wiadomości informację  o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w godzinach pracy Urzędu: pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00, pok. 4, nr tel. 77/ 4868250 wew. 34

 w terminie 21 dni tj. od 12 listopada 2021r. do 2 grudnia 2021r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Branice.   Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (w szczególności projektem Programu ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) na stronie internetowej www.branice.pl, www.bip.branice.pl i w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Branice w godzinach pracy Urzędu.

 Zastępca Wójta

Katarzyna Herbut

 

 

 

 

 

  1. BIP Branice: www.bip.branice.pl
  2. Strona internetowa:  www.branice.pl
  3. Tablica ogłoszeń: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev