Branice tu zaczyna się Polska

Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim - projekt konkusowy

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach przystępuje do realizacji projektu konkursowego pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim.  W ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:
 • promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży zamieszkującej powiat głubczycki
 • aktywizacja zawodowa osób w wieku 18 – 29 lat z terenu pow. głubczyckiego
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości dzięki możliwości skorzystania ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy  w formie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 
GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Wsparciem zostanie objęta grupa 20 osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy odbędą szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność złożonych kompletnych wniosków, spełniających kryteria projektowe.

W ramach projektu Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim przyznanych zostanie 20 bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 32 tyś. zł.                                                                                                           
 • Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2021 do 30.10.2023
 • Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dwóch transzach (I termin 12.2021 - 31.03.2022, II termin 01.05.2022 - 31.07.2022)
 • Termin rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszony przez Dyrektora PUP na stronie urzędowej (www.glubczyce.praca.gov.pl)

ETAPY PROJEKTU:
 1. Wytypowanie przez Dyrektorów Szkół grupy docelowej – preferowana młodzież ucząca się w ostatnich klasach szkół średnich.
 2. Przeprowadzenie w szkołach prelekcji na temat przedsiębiorczości. Zakres tematyczny : 
 •  charakterystyka osób przedsiębiorczych,
 •  tworzenie biznesplanu,
 •  dostępne źródła dofinansowań,
 •  formy organizacyjno – prawne działalności,
 •  rejestracja działalności,
 •  zarządzanie przedsiębiorstwem.
 1. Zorganizowanie konferencji promującej przedsiębiorczość z udziałem przedstawicieli biznesu – panel dyskusyjny. 
 2. Warsztaty finansowo - ekonomiczne dla zarejestrowanych absolwentów oraz osób do 29 roku życia planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
 3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach.

 

Konferencja_MKP.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev