Branice tu zaczyna się Polska

KRUS informuje - listopad 2021

 

Jak zmniejszyć ryzyko nieszczęśliwego wypadku w gospodarstwie rolnym?

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z dużym ryzykiem wypadków.

Ważne jest, aby rolnik odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, pracujący na wielu stanowiskach, wymagających odmiennych umiejętności był świadomy zagrożeń, potrafił  je zidentyfikować, przejął inicjatywę, kontrolował ryzyko, był dobrze zorganizowany, zadbał o bezpieczne otoczenie i stanowisko pracy w swoim gospodarstwie, stale poszerzał wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz dawał przykład i motywował innych.

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw zależy, czy odpowiednio zorganizują sobie pracę z uwagi na jej specyfikę, a mianowicie zróżnicowanie czynności czy sezonowe nasileniem prac.

W wyniku zdarzeń wypadkowych zgłoszonych przez rolników do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach w 2021 r. odnotowano między innymi upadki osób. Ta grupa wypadkowa występuje najliczniej wśród zgłoszeń, dokonywanych przez rolników z powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko – kozielskiego, a także prudnickiego.

 

Przyczyn upadków osób pracujących w gospodarstwie jest wiele. Należą do nich w szczególności:

 • niekorzystanie z podestu/rusztowania podczas pracy na wysokości,
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabiny,
 • brak zabezpieczenia drabiny przed przechyłem i osunięciem,
 • nieodpowiedni rodzaj drabiny /rozstawna używana jako przystawna o nieodpowiedniej długości do aktualnego zastosowania/,
 • zły stan techniczny drabiny /domowa konstrukcja/,
 • nieużywanie środków ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości - szelek bezpieczeństwa, kasku ochronnego,
 • nieprawidłowy sposób schodzenia z przyczepy – brak drabiny,
 • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,
 • pośpiech,
 • nierówna i śliska nawierzchnia podwórza,
 • nieodpowiednie obuwie,
 • nieodpowiednie oświetlenie,
 • wykonywanie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.

 

Ryzyko zaistnienia wypadku można zminimalizować, by nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia.

Zaleca się, aby:

- przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej, odpowiednią stabilność i wytrzymałość na przewidywane obciążenia, a przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Podczas pracy na podwyższeniu, wymagającej wychylenia się poza obrys urządzenia albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała należy stosować sprzęt chroniący przed upadkiem tj. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa oraz hełm ochronny.

- podczas wchodzenia i schodzenia z wysokości stosować zasadę trzypunktowego podparcia (dwie stopy i dłoń lub dwie dłonie i stopa powinny stykać się z drabiną),

- wchodzić i schodzić należy przodem do drabiny w taki sposób, by znajdować się między podłużnicami, trzymając się rękoma szczebli (a nie podłużnic),

- zapędzać drób spokojnie, zwłaszcza mając na uwadze nierówność terenu oraz pomiot z chowu drobiu,

- stosować obuwie robocze dostosowane do rodzaju i warunków wykonywanej pracy - odpowiednie są obuwie na płaskiej podeszwie, sznurowane, z protektorem, za kostkę,

- zwracać uwagę na stan obuwia roboczego, czy nie jest zużyte lub zabrudzone,

- drabina była właściwa do aktualnego zastosowania - nie używać drabiny przystawnej jako rozstawnej ani drabiny uszkodzonej,

- drabina przystawna odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy była solidnie ustawiona pod kątem 65 - 75 stopni i wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą się wchodzi,

- drabina była zawsze zabezpieczona przed przechyłem i poślizgiem -  musi być ustawiona na płaskim, stabilnym podłożu i powinna być przymocowana dla zapewnienia stateczności,

-  podczas schodzenia bądź wchodzenia na przyczepę każdorazowo korzystać z drabiny odpowiedniej długości, bez uszkodzeń i wad, wykonanej z mocnych podłużnic i szczebli,

- zarówno przy wchodzeniu, jak i schodzeniu z przyczepy bezwzględnie przyjmować prawidłową pozycję ciała - twarzą do szczebli,

- na bieżąco usuwać wszystkie uszkodzenia podłoża (m.in. wgłębienia) jak również wygrodzić wybieg dla drobiu, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się, upadku i dotkliwych urazów ciała,

- używać urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości i środków ochrony osobistej.

 

Przestrzeganie zasad bhp opłaca się, biorąc pod uwagę skutki wypadków, chociażby te, związane z doznanym bólem i cierpieniem, trwałym inwalidztwem, a nawet śmiercią, poniesionymi kosztami leczenia czy dezorganizacją pracy w gospodarstwie rolnym i wysokimi kosztami rehabilitacji.

Przypominamy Państwu, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki: osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zgłaszając wypadek za pośrednictwem ePUAP można również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.krus.gov.pl i zapoznania się z broszurami prewencyjnymi KRUS na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

 

 

Z życzeniami bezwypadkowej pracy

Barbara Ziółko
Główny Specjalista
w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach

 


 

Opolski KRUS przeprowadził wizytacje żniwne w województwie opolskim

 

Opolski KRUS, jak co roku, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadził wizytacje żniwne, których celem było dokonanie oceny:

 • stanu zabezpieczeń (osłon), znajdujących się na wyposażeniu sprzętu rolniczego,
 • stanu wyposażenia gospodarstwa w maszyny i ciągniki rolnicze,
 • wykorzystania w gospodarstwie materiałów niebezpiecznych, w tym płyt eternitowych.

W bieżącym roku Opolski Oddział Regionalny KRUS w ramach pracy Wojewódzkiej Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził ponad 50 gospodarstw indywidualnych, w których skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzano również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych posiadających w swoim składzie azbest.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowuje się występowanie osłon, wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Wizytacje potwierdzają również, iż w większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a stary sprzęt regularnie wymieniany jest na nowy. Kontrolowane obiekty budowlane spełniają w większości przypadków wymogi bezpieczeństwa.

Wizytacja była również okazją do skontrolowania, w jakich pracach dzieci do lat 15 pomagają w gospodarstwie. Podczas kontroli nie zaobserwowano w tym zakresie nieprawidłowości.

W ok. 10% gospodarstw, które zostały objęte wizytacją, odnotowano występowanie niebezpiecznych płyt  eternitowych, które mają swoje zastosowanie m. in. w pokryciach dachów.

 

Dokonując analizy przeprowadzonych wizytacji można stwierdzić rosnącą świadomość rolników, na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wyrażającą się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych.

 

 

Opracowała:

Roksana Bernaś
Inspektor w Samodzielnym Referacie
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Opolu

 


 

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników

 

W obecnych czasach bezpieczeństwo ekonomiczne człowieka jest jednym z najważniejszych potrzeb. Człowiek ma prawo do godnego życia, rozwoju własnego i kontaktów społecznych niezbędnych do właściwych relacji międzyludzkich. Zabezpieczenie tej potrzeby obliguje Państwo, aby tworzyło efektywne systemy ubezpieczeń społecznych, gwarantujących naszym obecnym rolnikom jak i tym, którzy przeszli już na emeryturę lub rentę godziwy poziom życia.

Ustawa o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników zapewnia bezpieczeństwo socjalne
i ekonomiczne ubezpieczonym i świadczeniobiorcom, zwłaszcza niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w formie zasiłków osobom niezdolnym do pracy, renty ofiarom wypadków czy chorób, a także emerytur osobom w podeszłym wieku. Realizację zadań wynikających
z ustawy powierzono Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Przez wiele lat nasi byli rolnicy, dziś godni emeryci-renciści ciężko pracowali w swoich gospodarstwach aby wytwarzać produkty rolne i zajmować się hodowlą zwierząt, a w przyszłości móc uzyskać świadczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Praca w gospodarstwie rolnym to przede wszystkim wysiłek fizyczny, dodatkowo związana jest ona z dużym ryzykiem wypadkowym. Dlatego też KRUS stara się zapewnić zabezpieczenie przede wszystkim potrzeb i spokojnej egzystencji poprzez np. terminową wypłatę świadczeń. W związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym  beneficjentom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi co roku waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych i w tym roku zostały one wypłacone w marcu 2021 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2021 r. z wyrównaniem od marca 2021 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. Waloryzacją objętych zostało w województwie opolskim około 20 tyś emerytów i rencistów. Dodatkowo KRUS wypłaca dla swoich byłych emerytów i rencistów tzw. „trzynastki”, których płatności w tym roku rozpoczęły się już w kwietniu. Świadczenie to zostało wypłacane rolnikom wraz z kwietniową lub majową wypłatą rent i emerytur w kwocie równej najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r. Wysokość świadczenia nie była uzależniona od pobieranej dotychczas emerytury czy renty i w tym roku wyniosła 1250,88 zł brutto.

Program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat. 

Emeryci w tym roku dostali dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu KRUS wypłacił trzynastą emeryturę, a w listopadzie emeryci i renciści otrzymali tzw. czternastą emeryturę rolniczą. W listopadzie 2021 r. czternasta emerytura została wypłacona z urzędu bez konieczności składania wniosku. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku 13 emerytury (wypłata w kwietniu) również 14 była wypłacona każdemu uprawnionemu do otrzymania świadczenia automatycznie, bez konieczności składania wniosków do KRUS. Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od wysokości kwoty brutto pobieranej emerytury lub renty. Pełną kwotę 1250,88 zł. brutto otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł. brutto.

KRUS nie zapomina również o matkach, które zajmowały się wychowaniem swoich pociech. Program Mama 4 Plus został przyjęty przez Sejm już w 2019 r.  Emerytury dla matek to świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i polityki społecznej. Matczyne emerytury przysługują matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci.

Dodatkowym wsparciem dochodowym jest również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Już w 2019 r.  roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wsparciem objęte są osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, korzystają z emerytury, renty lub zasiłku stałego. W tym roku w województwie opolskim świadczenie z powyższego tytułu wypłacono 2 743 tys. świadczeniobiorcom.

W związku z ogłoszonym z powodu wirusa COVID-19 stanem epidemiologicznym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu stanęła również przed sporym wyzwaniem. Oddział Regionalny KRUS w Opolu na bieżąco realizuje wypłaty wszystkich świadczeń. Mimo wielu ograniczeń, wynikających z zagrożenia wirusem COVID – 19 podstawowe zadania Kasy są wypełniane i nie grozi choćby opóźnienie w wypłacie świadczeń. Ponadto na bieżąco KRUS wypłaca także inne świadczenia takie jak: zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy zasiłek chorobowy. Zatem świadczenia nie są zagrożone.

W ramach pomocy rolnikom KRUS realizuje wypłatę dodatkowych świadczeń, w tym między innymi:

 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

 

 

Opracowała:

Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev