Branice tu zaczyna się Polska

KRUS informuje - styczeń 2022

 

Nowe kwoty świadczeń w 2022r.

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS oraz zasiłek chorobowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

 

Odszkodowanie z KRUS w 2022 roku dla rolnika i pomocnika rolnika

Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Ponadto, KRUS przypomina, że od 18 maja 2018 r. prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

 

Zasiłek chorobowy z KRUS w 2022 roku.

Wyższe kwoty świadczeń uwzględniają nie tylko odszkodowanie z KRUS, ale także zasiłek chorobowy. Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony on do wysokości 20 zł. za każdy dzień niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.

Podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł. za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni. Jednocześnie KRUS w odniesieniu do zasiłku chorobowego przypomina, że ubezpieczony posiada prawo do zasiłku chorobowego po przechorowaniu 30 dni. Przy czym, niezdolność do pracy powinna być zachowana w sposób ciągły na podstawie zwolnień lekarskich przekazanych do KRUS.

Podsumowując, od 1 stycznia 2022 r. rolnikom przysługuje odszkodowanie z KRUS i zasiłek chorobowy w nowych kwotach.

 

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń

 


 

Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT)

Od 1 stycznia 2022 r. dla  rolników będących płatnikami podatku VAT udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Rolnik będący płatnikiem podatku VAT i dokonujący opłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne musi zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym nakazie płatniczym) na odpowiedni numer rachunku, który został wysłany do wszystkich płatników wraz z nakazami za I kwartał 2022 r.

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany  numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT. 

W momencie realizacji płatności saldo  rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.

Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej spowoduje konieczność zwrotu wpłaty na konto, przez co składka nie zostanie opłacona

 

Opracowała:
Katarzyna Bunkiewicz
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

 


 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

A JEŻELI LECZYĆ TO POPRZEZ REHABILITACJĘ KRUS

Drodzy rolnicy,

W trosce o Wasze zdrowie oraz dobrostan w Nowym Roku 2022 pragniemy przypomnieć o stale obowiązującej prawdzie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Apelujemy !

Aby kolejny rok pracy w gospodarstwach mógł upłynąć bezpiecznie, przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, a także nie powierzajcie prac zabronionych dzieciom do 16 roku życia.

Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W tak trudnym czasie, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, gdy nasze kontakty z ludźmi i światem uległy znaczącemu ograniczeniu KRUS zachęca, by wolny czas poświęcić na poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zapraszamy do wykonania w gospodarstwie tzw. list kontrolnych, a także do skorzystania z bogatej oferty publikacji, dostępnych na stronie internetowej Kasy. W materiałach edukacyjnych omówione zostały zasady bezpieczniej pracy oraz sposoby minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadku podczas pracy rolniczej oraz chorób zawodowych.

 

A JEŻELI WASZ STAN ZDROWIA WYMAGA REHABILITACJI,

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY LECZNICZEJ

W CENTRACH  REHABILITACJI  ROLNIKÓW  KRUS.

 

Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadzą swoją działalność, zachowując obowiązujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów na rehabilitację nie uległy zmianie. Jednakże, w związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent,  wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne.

 

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

 • Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują  jej  odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji
 • Dzieci rolników, jeśli przynajmniej  jeden z  rodziców  jest uprawniony do świadczeń KRUS. W ubiegłym roku rehabilitacja dzieci została odwołana z uwagi na panującą pandemię.

 

Aby skorzystać z rehabilitacji należy spełniać jeden z warunków:

 • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
 • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Podstawą skierowania na turnus jest:

 • wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
 • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekarskiej KRUS                     o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej renty rolniczej.

 

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywające na rencie stałej.

 

Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warunkach stacjonarnych.

Wniosek złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

 

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polski: Jedlcu, Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu i Świnoujściu.

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo  prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

W  Świnoujściu istnieje możliwość skorzystania z zabiegów leczących łuszczycę stawową, łuszczycę skóry oraz bielactwo. Warunkiem skorzystania z zabiegów jest posiadanie w dniu przyjazdu Karty zleceń naświetlania wystawionej przez specjalistę dermatologa.

 

Ponadto KRUS uruchomił nowy profil rehabilitacji dla ubezpieczonych po przebytej chorobie COVID-19, prowadzony w dwóch centrach leczniczych:

 1. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu
 2. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie

 

Program leczenia przewiduje:

 1. zabiegi rehabilitacyjne, prowadzone zgodnie ze standardami rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, m.in. treningi wydolnościowe, treningi stacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabiegi z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, itp. ,
 2. zapewnienie programu przeciwstresowego, jako wsparcie zdrowia psychicznego po przebytej chorobie (na skutek sytuacji stresowych, lękowych, depresyjnych, powstałych m.in. w związku z brakiem możliwości wzięcia pełnego oddechu, lęku o życie, itp.)

 

Celem rehabilitacji pocovidowej jest:

 1. zmniejszenie objawów chorobowych,
 2. poprawa wydolności wysiłkowej i sprawności fizycznej,
 3. złagodzenie lęku i depresji po przebytej chorobie,
 4. poprawa jakości życia,
 5. edukacja pacjenta w zakresie m.in. zwiększenia wiedzy na temat optymalnego postępowania z chorobą, rozpoznawania symptomów zaostrzenia stanu chorobowego.

 

Podczas trwającego 21 dni turnusu pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

 

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

 

Opracowanie:

materiały opracowane przez KRUS

Ewelina Jaskuła

Główny Specjalista
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu

 

Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu lub najbliższej Placówki Terenowej. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacji Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybszy powrót do zdrowia.

 

Lech Waloszczyk
Dyrektor
OR KRUS w Opolu

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev