Branice tu zaczyna się Polska

KRUS informuje - luty 2022

 

„Kości i stawy też rolnika sprawy” - kampania prewencyjna KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanie społeczne na rzecz zmniejszenia liczby najczęściej występujących zdarzeń  i zachorowań.

„Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło jednej z kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które poza dolegliwościami zwiększają ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Choroby układu ruchu stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny, a ich powszechne występowanie sprawia, że są zaliczane do chorób społecznych. Bóle mięśni, stawów i kości są wynikiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych obejmujących szeroki zakres problemów zdrowotnych. Najczęściej dotyczą: pleców (odcinka lędźwiowego kręgosłupa), szyi (odcinka szyjnego kręgosłupa), ramion oraz kończyn górnych i dolnych. Wynikają zwykle z chronicznego przeciążenia organizmu, a w szczególności kręgosłupa i prowadzą do powstawania mikrourazów oraz przyspieszenia zmian zwyrodnieniowych.

Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Kasa rokrocznie odnotowuje kilka, a czasem kilkanaście typów chorób zawodowych, dotyczących obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu, wywołanych sposobem wykonywania pracy. Mimo zwiększonej w ostatnich latach mechanizacji, a nawet automatyzacji prac w tym sektorze produkcji, która umożliwiła wyeliminowanie wielu uciążliwych prac ręcznych, rolnicy wciąż narażeni są na nadmierny wysiłek fizyczny, który prowadzi do zmian chorobowych. Zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu są: ciężka praca fizyczna, pozostawanie przez długi czas w nienaturalnej pozycji (długotrwałe zginanie, skręcanie tułowia, klęczenie, kucanie, itp.), przenoszenie ciężkich przedmiotów i ładunków, wibracje podczas transportu, oddziaływanie maszyn, powtarzalna i monotonna praca, a także zmienne warunki pogodowe (zimno, wilgoć). Przyczynami problemów zdrowotnych kręgosłupa mogą być również nagłe, gwałtowne ruchy wykonywane przez człowieka, szarpnięcie przez zwierzę, a także przewlekły stres, który powoduje napięcie mięśni. Kolejnym powodem jest niedostosowywanie wykonywanych prac do możliwości i stanu zdrowia rolnika. Stan chorobowy narządów ruchu objawia się między innymi drętwieniem kończyn, ograniczeniem swobody ruchu i różnego rodzaju bólami.

Ważne!

Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej!

Aby zapobiec chorobom układu ruchu, należy:

 • stosować właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia wg zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego;
 • organizować ergonomiczne stanowisko pracy przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny, co znacznie ułatwi pracę i pozwoli zredukować do minimum konieczność wykonywania czynności takich jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków;
 • ograniczyć do minimum ręczne prace transportowe, korzystać z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, krążków linowych, transporterów itp.), dzielić ładunki na mniejsze części, korzystać z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie. 
 • Przestrzegać norm podnoszenia i przenoszenia ładunków: praca stała – 12 kg dla kobiet, 20 kg dla mężczyzn; praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni – 50 kg;
 • stosować przerwy w pracy w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona);
 • dostosować tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji;
 • kontrolować stan zdrowia – przynajmniej raz w roku udać się do lekarza pierwszego kontaktu, zadbać o systematyczną aktywność ruchową;
 • unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami;
 • zapobiegać urazom układu ruchu – stosować zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy z podeszwą antypoślizgową. 
 • Korzystać z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosować zabezpieczenia przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa z linką – przy pracach na wysokości powyżej 2m); przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystać z drabinek, podestów, uchwytów zamontowanych fabrycznie).

 

Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. 

Opolski Oddział KRUS zaprasza mieszkańców wsi do udziału w działaniach prewencyjnych, m.in. szkoleniach, pokazach, wystawach, konkursach, organizowanych systematycznie w każdym powiecie naszego województwa przez Placówki Terenowe Kasy,

Głównym celem organizowanych działań jest propagowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie, ale także przekazywanie informacji służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny.

Elementami, które poprawiają atrakcyjność organizowanych szkoleń, są m.in.: pokazy sprzętu elektrycznego, pokazy odzieży ochronnej, pokazy pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników z jednostek OSP.

Dużą popularnością cieszą się konkursy, w których można otrzymać nagrody, służące poprawie bezpieczeństwa w pracy (narzędzia, sprzęt elektryczny, artykuły ochrony osobistej, taczki, wózki, maty, pasy bezpieczeństwa, taśmy antypoślizgowe, itp.).

Informacje o planowanych wydarzeniach zamieszczane są na stronie: https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

Opracowanie:

Joanna Skuratowicz,

Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Na podstawie  materiałów informacyjnych KRUS

 

Drodzy rolnicy,

Bezpieczeństwo jest wartością, która nie ma sobie równych, dlatego zachęcam do stałej uwagi i stosowania rozwiązań, które zminimalizują ryzyko jakichkolwiek urazów, niemal do zera.

W celu zapobiegania wypadkom podczas wykonywania pracy w gospodarstwie zachęcam do korzystania z publikacji o tematyce prewencyjnej, zamieszczonych na głównej stronie KRUS.  Znajdziecie w nich Państwo szereg praktycznych porad i zaleceń, dzięki którym unikniecie m.in. przeciążeń i urazów układu ruchu. Pomocne mogą być także Listy kontrolne, które są zbiorem praktycznych wskazówek i podpowiedzi, na co zwrócić uwagę wykonując różne prace w gospodarstwie, a także co zrobić, by uniknąć upadków i innych niebezpiecznych zdarzeń.

W okresie trwającej pandemii życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, udanych zbiorów, korzystnych decyzji przynoszących profity oraz pomyślności na co dzień.

Korzystajcie Państwo z gotowych publikacji prewencyjnych, przygotowanych z myślą o Was, o Waszym bezpieczeństwie i spokoju Waszych rodzin.

 

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 


 

Od 2022 roku emerytury i renty z KRUS będą wyższe

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2 500 zł miesięcznie (stanowi to ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r.

Osobom, które otrzymują część świadczenia z uwagi na niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej  - od 1 stycznia 2022 r. Kasa wypłaca świadczenie w dotychczasowej wysokości - dotyczy to emerytury i renty w kwocie nieprzekraczającej 484 zł miesięcznie.

 

Tylko ok. 0,1% świadczeniobiorców Kasy uprawnionych do emerytur i rent w kwocie powyżej 4 920 zł i nieprzekraczającej 12 800 zł miesięcznie - w styczniu otrzymało świadczenie nieco niższe niż w 2021 r. Natomiast Kasa podkreśla, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zmieniającego technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy – Kasa przeliczyła wysokość zaliczki potrąconej takim osobom i w lutowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych otrzymały one zwrot nadpłaty podatku za styczeń.

Od lutego od takich świadczeń emerytalno-rentowych Kasa będzie potrącać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach obowiązujących do końca 2021 r.

W związku z powyższym KRUS informuje, że w efekcie nowych rozwiązań ok. 98% osób uprawnionych do emerytur, rent oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, będzie otrzymywało świadczenia w kwocie wyższej, a ok. 2% osób – w wysokości dotychczasowej.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28).

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

 


 

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych

 

Zgodnie  art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2021r. poz.266 z późn.zm) podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników rolnik i domownik może jednocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu w dwóch systemach: powszechnym w ZUS i rolniczym pod warunkiem:

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,
 • nieprzekroczenia w rozliczeniu miesięcznym kwoty minimalnego wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres.

Kwota minimalnego wynagrodzenia na  2022 r. wynosi 3 010,00 zł.

Rolnicy i domownicy, którzy spełniają  wyżej wymienione warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

Ważne!

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, ponieważ może mieć on wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

W sytuacji spowodowanej ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego  okresowo (tj. w okresie zamkniętym od-do) z uwagi na przekroczenie kwoty przychodu, nie powoduje konieczności składania ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, dodatkowo mogą podjąć zatrudnienie w wyżej wymienionych formach i pozostać w ubezpieczeniu społecznemu rolników jeżeli spełnione zostały warunki art. 5b  (wymienione wcześniej) oraz art. 5a ustawy tzn.

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata;
 • złożyli oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
 • jednocześnie nadal prowadzą działalności rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym;
 • nie są pracownikami i nie pozostają w stosunku służbowym;
 • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy nie przekroczy kwoty 3 604,00 zł (za 2021 r.).

 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev