Branice tu zaczyna się Polska

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - 2023

Branice, dnia 06.06.2022r.

 

Nabór wniosków na 2023 rok w ramach
„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Branice zawiadamia o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w 2023 roku”. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% kosztów kwalifikowanych (netto), lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Branicach od  8 czerwca 2022 roku do  31 sierpnia 2022roku. 

Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po dniu 31.08.2022r., jak i wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089)

-  data wpływu do Urzędu Gminy w Branicach kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl,  w zakładce ochrona środowiska – utylizacja azbestu oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod numerem telefonu: 77/4868250 wew. 34

 

Z-ca Wójta Gminy Branice

Katarzyna Herbut

 

 

 

Załączniki

PDFwniosek-o-dofinansowanie-usuniecia-azbestu-w-2022r.pdf (101,03KB)
PDFzalacznik-nr-1-do-wniosku.pdf (57,37KB)
PDFzalacznik-nr-1-do-wniosku druk.pdf (101,01KB)
PDFzalacznik-nr-2-do-wniosku.pdf (56,65KB)
PDFzalacznik-nr-3-do-wniosku.pdf (76,43KB)
PDFzalacznik-nr-4-do-wniosku.pdf (43,50KB)
PDFzalacznik-nr-5-oswiadczenie.pdf (32,97KB)
PDFzalacznik-nr-5-pomoc-publ-de-minimis-przedsiebiorcy.pdf (7,51MB)
PDFzalacznik-nr-5-pomoc-publde-minimis-rolnictwo.pdf (329,40KB)
PDFzalacznik-oswiadczenie-wspolwlasciciela.pdf (38,43KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev