Branice tu zaczyna się Polska

Regulamin przyznawania dorocznej Nagrody „TRZY RUBINY – TRZY GMINY” dla najaktywniejszych działaczy i przedsiębiorców trzech gmin Baborów – Branice – Kietrz

trzy-rubiny-trzy-gminy.jpeg

 

Regulamin przyznawania dorocznej Nagrody „TRZY RUBINY – TRZY GMINY”
dla najaktywniejszych działaczy i przedsiębiorców trzech gmin

Baborów – Branice – Kietrz.

 

 

§ 1.

Konkurs jest współorganizowany przez trzy gminy – Gminę Baborów, Gminę Branice oraz Gminę Kietrz. W danym roku jedna z gmin pozostaje w roli Organizatora – w roku 2022 ta rola przypadła gminie Kietrz, pozostałe dwie pełnią rolę współorganizatorów.

§ 2.

Nagroda „TRZY RUBINY-TRZY GMINY” za osiągnięcia w czterech kategoriach przyznawana jest corocznie przedsiębiorcom, osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla gminy Baborów, Branice, Kietrz.

Jury ma możliwość przyznania nagrody w piątej kategorii –„NAGRODA SPECJALNA”.

§ 3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Gminach – rozumie się przez to gminę Baborów, Branice, Kietrz

1) kandydacie do Nagrody – rozumie się przez to przedsiębiorcę, osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną ubiegające się o Nagrodę „TRZY RUBINY-TRZY GMINY”

2) Jury – rozumie się przez to Jury Nagrody „TRZY RUBINY-TRZY GMINY”

3) Laureacie – rozumie się przez to przedsiębiorcę, osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną ubiegające się o Nagrodę „TRZY RUBINY-TRZY GMINY”

4) Wniosku – rozumie się przez to wniosek o przyznanie Nagrody „TRZY RUBINY-TRZY GMINY”

§ 4.

 1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę w każdej z kategorii:
 • Społecznik roku (wyróżnienie osoby fizycznej bądź instytucji oraz firm działających na rzecz dobra wspólnego oraz promującej postawy prospołeczne na obszarze gmin)
 • Debiut roku (nagroda dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w okresie od 01.01.2022 r.)
 • Produkt roku (nagroda dla przedsiębiorców oferujących innowacyjne produkty)
 • Rubin roku (osiągnięcia wyróżniające w danym roku)
 • Nagroda specjalna – przyznana przez Jury.
 1. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 1, może być przyznana temu samemu laureatowi w każdej z kategorii.
 1. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 1, może być przyznana corocznie temu samemu laureatowi.

4. W przypadku ponownej kandydatury po okresie, o którym mowa w ust. 3, złożony wniosek powinien dotyczyć osiągnięć kandydata danego roku.

5. Laureat Nagrody, o której mowa w § 1 ust. 1, otrzymuje statuetkę „TRZY RUBINY-TRZY GMINY”.

§ 5.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

 1. Organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
 2. Przedsiębiorcy;
 3. Stowarzyszenia i fundacje;
 4. Kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. Uczelnie i szkoły wyższe;
 6. Prasa, radio, telewizja, (media);
 7. Pełnoletni mieszkańcy danej gminy: Baborów, Branice, Kietrz.

§ 6.

Karta zgłoszenia (załącznik nr 1) powinna zawierać w szczególności:

1) dane kandydata oraz jego adres, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej;

2) dane wnioskodawcy:

3) zgłoszenie do danego rodzaju kategorii

4) zgodę zgłaszającego oraz kandydata (załącznik nr 2 i 3)

Wnioski można pobrać ze stron internetowych: kietrz.pl, tkalniakietrz.pl, baborów.pl, branice.pl bądź osobiście w urzędach gmin i instytucjach kultury.

§ 7.

1. Wniosek należy składać do 17 listopada 2022 roku w siedzibie gmin (Baborów ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, Kietrz ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz) w Biurze Obsługi Klienta (decyduje data stempla pocztowego).

2. O możliwości zgłaszania kandydatur Władze poszczególnej Gminy powiadamiają przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy.

§ 8.

1. Analizę formalną wniosku przeprowadza Jury.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji/wezwania do uzupełnienia.

§ 9.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) wycofania przez wnioskodawcę;

3) rezygnacji z kandydowania do Nagrody;

4) nieuzupełnienia braków formalnych.

 

§ 10.

1. Jury merytorycznie analizuje otrzymane wnioski i wyłania maksymalnie 10 kandydatów do Nagrody w danej kategorii.

2. Jury corocznie powołują władze gmin.

3. W skład Jury mogą wchodzą władze gmin, zasłużeni mieszkańcy gmin.

5. Jury obraduje od dnia jej powołania do dnia przekazania wyników.

6. Wymagane kworum dla prowadzenia obrad Jury osiąga przy obecności 80% członków powołanego składu Jury.

7. Wyboru kandydata do Nagrody Jury dokonuje w głosowaniu tajnym.

8. Jury wyłania kandydata do Nagrody w danej kategorii, który uzyskał największą liczbę głosów.

9. W przypadku równej liczby głosów 2 lub więcej kandydatów do Nagrody, decyzje o nominacji podejmuje przewodniczący Jury.

11. Jury może nie nominować żadnego kandydata do Nagrody, jeżeli uzna osiągnięcia przedstawionych kandydatów do Nagrody za niewystarczające.

12. O wynikach głosowania Jury poinformuje drogą elektroniczną bądź telefoniczną

13. Członkowie Jury swoją funkcję pełnią społecznie.

§ 11.

Nagrodę wręcza się podczas uroczystej Gali „TRZY RUBINY –TRZY GMINY” organizowanej każdego roku.

§ 12.

Zmiany niniejszego regulaminu może wprowadzać organizator za porozumieniem wszystkich współorganizatorów.

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ( Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora danych przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu TKALNIA w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 14, 48-130 Kietrz, e-mail: sekretariat@tkalniakietrz.pl;
 2. Powołaliśmy IOD, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email: imprezy@tkalniakietrz.pl z dopiskiem – „Dane osobowe”
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzana w celu zgłoszenia kandydata do konkursu lub udziału i wyłonienia kandydatów w konkursie - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, mają państwo prawo do wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zasadność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania obecnej edycji konkursu oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do wycofania wyrażonej zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych, 
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  e) prawo do przeniesienia danych,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu,
  g) prawo do wycofania zgody,

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Przewidywanymi odbiorcami danych są:

- podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

 

PDFkarta-zgloszenia.pdf (119,58KB)
PDFzgoda-dla-zglaszajacego.pdf (97,53KB)
PDFzgoda-dla-kandydata.pdf (97,67KB)
PDFregulamin-konkursu-trzy-rubiny-trzy-gminy.pdf (156,47KB)

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev