Branice tu zaczyna się Polska

KRUS informuje - listopad 2022

 

„Dobrostan ludzi i zwierząt – co to takiego i dlaczego to jest ważne”

 

Dobrostan ludzi to nie tylko stan posiadania, ale też stan umysłu, odczuwanie zadowolenia, spełnienia, satysfakcji. To także sztuka opanowania stresu, uzyskania wewnętrznej harmonii, pozytywnego myślenia, spokoju, radości i siły. Dobrostan to poczucie, że masz wszystko czego potrzebujesz i nadal pragniesz tego, co piękne, inspirujące, dobre dla Ciebie i innych.

Można więc stwierdzić , że jest to sytuacja, w której czujesz się komfortowo. Sama koncepcja dobrostanu stanowi kompleksowe podejście do człowieka i zaspokajania jego różnorodnych potrzeb. Składa się na niego m.in. poczucie bezpieczeństwa, realizowanie własnego potencjału, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowanie odporności psychicznej oraz odczuwanie szczęścia i zadowolenia z życia.

Dobrostan zwierząt – to stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierząt, osiągany w warunkach pełnej harmonii w ich środowisku, w którym system  chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Dobrostan to także dbałość o   nieokaleczanie zwierząt oraz zapewnienie im schronienia przed złymi warunkami pogodowymi. W zakresie tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego ich uboju.

Znaczenie dobrostanu, zarówno ludzi jak i zwierząt, uwzględniono w strategii Wizji Zero, której Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest partnerem. Strategia zwraca uwagę na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ  na wystąpienia  lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą.

O ile dotychczasowe działania prewencyjne koncentrowały się na kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia, o tyle Wizja Zero uzupełnia te dwa filary prewencji o niedoceniany, czasami nawet zapominany element wpływający na występowanie wypadków przy pracy, jakim jest dobrostan człowieka. Potwierdzają to wyniki badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo zachowań i działań w pracy.

Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej KRUS, we współpracy z Biurem Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, opracowało Przewodnik dla rolników indywidualnych, przygotowany na bazie materiałów wypracowanych przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie której Kasa przewodniczy.

Opolski KRUS zachęca do zapoznania się z Przewodnikiem, specjalnie dedykowanym rolnikom, wykorzystującym założenia Strategii Wizji Zero. Przewodnik znajduje się na stronie głównej KRUS w zakładce dotyczącej Wizji – Materiały informacyjne.

Jak korzystać z Przewodnika ?

Wizja Zero opiera się na 7 Złotych Zasadach. Każda z 7 Złotych jest wyjaśniona za pomocą opisu działań oraz sposobów ich wdrażania. Do każdego z tych elementów jest przypisany tzw. wskaźnik sygnalizacji świetlnej, są to trzy światła (zielone, żółte i czerwone), które tak jak na drodze wskazują kierunek działania.

Zaznaczenie światła zielonego oznacza , że w gospodarstwie spełnione są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaznaczenie światła żółtego oznacza, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie są wdrożone na poziomie , który wymaga dalszej poprawy.

Znaczenie światła czerwonego oznacza, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie nie zostały wdrożone lub wymagają istotnej poprawy.

Przewodnik zawiera pytania, pomagające dokonać oceny, które obszary bezpieczeństwa w gospodarstwie wymagają odpowiedniego działania i z pewnością mogą w łatwy sposób pomóc zdiagnozować elementy wymagające poprawy lub zmiany.

 

Sporządził:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Janusz  Trzaskowski

Inspektor ds. prewencji OR.KRUS w Opolu

 

 

Przypominamy, że zgodnie z założeniami strategii Wizji Zero „każdemu wypadkowi można zapobiec, jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki. Możliwe jest przygotowanie środowiska pracy w taki sposób, aby nie dopuścić do utraty życia ani zdrowia”.

Zachęcam Państwa do skorzystania z Przewodnika , przygotowanego specjalnie na potrzeby warunków pracy rolnika. Materiał ten z pewnością pomoże zrozumieć i dostrzec potencjalne zagrożenia , jakim można zapobiec w codziennej pracy w gospodarstwie.

 

 

Lech Waloszczyk
Dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

 


 

Jak uniknąć wypadków w okresie jesienno-zimowym

 

Jesień i zima to czas, kiedy ryzyko wypadków  znacznie wzrasta.

Złe warunki pogodowe, woda, lód,  liście leżące na podwórzu i ciągach komunikacyjnych oraz szybko zapadający zmierzch są często przyczyną wypadków.

Opolski Oddział KRUS przypomina najważniejsze zasady, które należy przestrzegać w celu uniknięcia wypadków w okresie jesienno-zimowym w gospodarstwie rolnym:

- ciągi komunikacyjne, podwórza odśnieżać i posypywać popiołem, piaskiem lub solą;

- usuwać sople zwisające z dachów i drzew, szczególnie w ciągach komunikacyjnych;

- stosować  czyste obuwie, z protektorową, antypoślizgową  podeszwą, dostosowane do odpowiedniej pory roku, do panujących warunków atmosferycznych, do wykonywanej pracy, dobrze przylegające do stopy z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami;

- zadbać o odzież roboczą, dostosowaną do wykonywanej pracy oraz warunków atmosferycznych, strój powinien przylegać  do ciała, bez luźnych, zwisających elementów, mankiety koszuli powinny być zapięte;

- w miarę możliwości należy wyrównać podłoże podwórzy, wyrównać i utwardzić ciągi komunikacyjne aby zapobiec zbieraniu się wody, zamarzaniu czy tworzeniu się grząskich terenów;

- zadbać o odpowiednie odprowadzenie wód opadowych -  do zbiorników lub rowów, oczyścić odpływy wody;

-  uporządkować  miejsca częstego przemieszczania się -  usunąć deski, kamienie z podłoża, pozamiatać liście, spłukać wszelkie nieczystości;

- po nocnych przymrozkach sprawdzać stan schodów wyjściowych z domu, stan drabin i podestów, progów,  gdyż mogą być oblodzone;

- stopnice schodów powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału i zabezpieczone przed poślizgiem;

- zadbać  o odpowiednie oświetlenie w budynkach gospodarczych i inwentarskich oraz ciągach komunikacyjnych, zalecane jest używanie oświetlenia na fotokomórkę w przejściach, co umożliwia przenoszenie przedmiotów bez konieczności ich odstawienia;

- miejsca zabaw dla dzieci, ślizgawki nie powinny znajdować  się w bliskim sąsiedztwie miejsc, w których wykonywana jest  praca w gospodarstwie rolnym, ale  w wydzielonych, ogrodzonych  w tym celu miejscach;

- wykonując prace w gospodarstwie o każdej porze roku należy być wypoczętym, unikać pośpiechu oraz stosować przerwy w pracy.

Opracował: Andrzej Skrzipczyk

Inspektor ds. prewencji OR KRUS w Opolu

 


 

Zasady wyłączania z ubezpieczenia społecznego rolników

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022r., poz.933 z późn, zm.) za osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznawane są osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objęte przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym. Dlatego też osoby wykonujące aktywność zawodową, rodzącą obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w ZUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Niemniej w szczególnych przypadkach, ściśle określonych przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy:

- podlega nadal temu ubezpieczeniu pomimo objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz z tytułu powołania do składu rad nadzorczych;  pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy; pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenia, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych; pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy oraz odbywania służby zasadniczej

- może kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej spełniając warunki art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022r., poz.933 z późn. zm).

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy m.in. :

osób, które

- wykonują pracę w ramach umowy o pracę,

-  z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach wolnego zawodu, czy wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych spółek,

-  a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu).

Za osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osoby objęte zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych  przepisach.

W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczenie społeczne rolników ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu .

Natomiast jeżeli został złożony wniosek o rentę lub emeryturę, obowiązek ubezpieczenia ustaje od dnia następującego po dniu, w którym wydana została decyzja o przyznaniu świadczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia w którym ubezpieczony nabył to prawo.

Ważne:

Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności. 

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 


 

Działy specjalne, termin składania deklaracji

 

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

 1. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
 2. uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100m2
 3. uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200m2
 4. uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100m2 powierzchni uprawowej
 5. Drób rzeźny :
 • kurczęta- powyżej 1000 szt. ( w skali roku )
 • gęsi – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • kaczki – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • indyki – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • strusie – powyżej 20 szt. ( w skali roku )
 1. Drób nieśny:
 • kury nieśne ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 2000 szt. ( w skali roku )
 • gęsi ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 200 szt. ( w skali roku)
 • kaczki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • indyki ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 500 szt. ( w skali roku )
 • kury ( produkcja jaj konsumpcyjnych ) – powyżej 1000 szt. ( w skali roku )
 • strusie ( w stadzie reprodukcyjnym ) – powyżej 6 szt. ( w skali roku )
 1. Zakłady wylęgu drobiu ( zdolność produkcyjna- liczba jaj ):
 • kurczęta – powyżej 3000 szt.
 • gęsi – powyżej 3000 szt.
 • kaczki – powyżej 3000 szt.
 • indyki – powyżej 3000 szt.
 • strusie – powyżej 50 szt.
 1. Zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
 • lisy i jenoty
 • norki
 • tchórzofretki
 • szynszyle
 • nutrie
 • króliki

9.  Pasieki powyżej 80 rodzin

10. Hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego  jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

 Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

 

Opracowała – Katarzyna Bunkiewicz – Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

 


 

Jubileusze setnych urodzin

 

Każdego roku w regionie opolskim w kilku domach rodzina składa jubilatom życzenia 200 lat. W dzisiejszych czasach nieczęsto ma się możliwość świętowania setnych urodzin. Dożyć tak sędziwego wieku to wielki zaszczyt. Jest to czas nabycia ogromnego doświadczenia życiowego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi ewidencję długowiecznych mieszkańców ponieważ każdy stulatek otrzymuje honorowe świadczenie Prezesa KRUS, które od 1 marca 2022 r. wynosi  4944,79 zł brutto. Decyzję o takim comiesięcznym dodatku razem z listem gratulacyjnym przekazuje przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu. Świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat życia mają charakter wyjątkowy. Są wypłacane obok emerytur lub rent. Taki dodatek do renty lub emerytury odczuwalnie podwyższa dochody długowiecznego seniora ale i wydatków wraz z wiekiem przybywa. Osoby w podeszłym wieku cierpią na wiele przypadłości, zwykle borykają się ze zmianami zwyrodnieniowymi, trudnościami w porozumiewaniu i poruszaniu się, potrzebują stałej opieki, przystosowanej łazienki i toalety, sprzętu rehabilitacyjnego, a także wielu leków i drogich nierefundowanych suplementów.

W ostatnim czasie z naszego szacownego grona przyjaciół mieliśmy przyjemność świętowania z dziewięcioma tak wyjątkowymi osobami. Jubileusz setnych urodzin obchodzili mieszkańcy pochodzący z powiatów kędzierzyńsko-kozielski, brzeskiego, oleskiego, nyskiego, namysłowskiego.

Pani Weronika Sinkowska obchodziła niedawno setne urodziny. Solenizantka przyszła na świat 10 sierpnia 1922 roku. Setne urodziny obchodziła tak jak sobie to wymarzyła, uroczystość była naprawdę wyjątkowa. Jubilatka otrzymała moc gratulacyjnych listów, serdecznych życzeń, prezentów i bukietów. Tej starszej eleganckiej Pani nikt by nie dał 100 lat. Drobniutka, pięknie ubrana, tonęła wśród wręczanych kwiatów. Stulatkę odwiedzili przedstawiciele władz Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Pan Zbigniew Żehaluk – Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń wraz
z  Panią Mariolą Sokołowską – Kierownikiem Placówki Terenowej w Brzegu, a także Pani Alicja Lipińska pracownik Placówki Terenowej w Brzegu.

Jak sama wspomina – życie jej nie oszczędzało. Szybko została wdową i samotnie wprowadzała w dorosłość piątkę swoich dzieci. Jako osoba bardzo wierząca brała udział
w licznych pielgrzymkach. Rodzina otacza ją opieką i ciepło wspomina młodsze lata babci.

Jednym z naszych dostojnych jubilatów był Pan Antoni Skulski. Pan Antoni z Mąkoszyc obchodził swoje setne urodziny 23 września 2022 r. Życzenia jubilatowi złożyli osobiście Pan Piotr Ciona – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu wraz z Panią Mariolą Sokołowską – Kierownikiem Placówki Terenowej w Brzegu, wręczając list gratulacyjny z życzeniami dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

 

W spotkaniu urodzinowym w towarzystwie najbliższej rodziny Pana Antoniego wziął udział również: Pan Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza.

Odśpiewano „Dwieście lat!” i wręczono kwiaty.

Pan Antoni obecnie mieszka w Mąkoszycach, a w codziennych obowiązkach pomaga mu bratanica Pani Małgorzata wraz z mężem Jarosławem oraz najbliższa rodzina. Słodki poczęstunek, kawa oraz lampka wina przygotowane były w domu jubilata.

W tracie uroczystości był czas na wspominki. Z relacji rodziny dowiadujemy się - Tata cały czas był bardzo aktywny nie potrafił usiedzieć w miejscu, szukał sobie czegoś do zrobienia. W młodości Pan Antoni był fanem motoryzacji, poruszał się fiatem 125 p. i miło wspomina ten czas ale jak dodaje, teraz ze względu na wiek i dobre zdrowie pozostały mu zdrowe nogi (śmiech). Pan Antoni to człowiek absolutnie wyjątkowy i elegancki.

Sto lat naszych jubilatów jest pretekstem do wysłuchania ich ciekawych historii. Pan Antoni ze wzruszeniem opowiada o swojej młodości.

Ten rok jest wyjątkowy w jubileusze setnych urodzin mieszkańców województwa opolskiego. Mądrość i przenikliwość są ogromnym atutem naszych starszych przyjaciół. To od nich możemy zaczerpnąć wiedzy historycznej.

Kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokłada wszelkich starań, by oddać szacunek dla tak nielicznych 100-latków, dlatego uczestniczymy w organizowaniu spotkań mających na celu uczczenia setnych urodzin, jakże ważnych z punktu widzenia społecznego, jak i historycznego.

Nasi starsi przyjaciele są jak encyklopedia wiedzy, która jest nieoceniona. Niewielu osobom dane jest świętować tak piękny jubileusz. Dlatego jubilatom składamy serdeczne gratulacje, życząc dużo zdrowia i szczęścia, a także samych radosnych chwil w gronie najbliższych.

 

 

Opracowała dnia 4.11.2022 r.

Iwona Porowska - Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev