Branice tu zaczyna się Polska

Zwrot podatku akcyzowego - 2023

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego oraz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w  terminach:

  • od 1 lutego do 28 lutego  - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  do 31 lipca

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
1 - 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
2 - 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dostępne siedzibie Urzędu Gminy w Branicach II piętro pokój 29 bądź pod numerem  telefonu 77 4868250 lub 77 4868232 wew. 29

 

Dokumenty do pobrania:

PDFProcedura_składania_wniosków_o_zwrot_podatku_akcyzowego_w_II_naborze_2023_r.pdf (142,86KB)
PDFWzór_wniosku_akcyza_2023.pdf (871,24KB)
PDFWzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie.pdf (648,54KB)
PDFzałącznik oświadczenie de minimisRODO.pdf (159,96KB)
PDFzałącznik oświadczenie o dzierżawach.pdf (87,94KB)
PDFzałącznik oświadczenie-konie.pdf (166,69KB)
PDFzałącznik zestawienie faktur.pdf (134,64KB)

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev