Branice tu zaczyna się Polska

KRUS informuje - grudzień 2023

 

 

 

Co oznacza bezpieczne podwórze w gospodarstwie

 

Rolnik to specjalistyczny i wymagający zawód, a praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest zachowanie bezpieczeństwa. Prowadzenie gospodarstwa rolnego to praca na wielu stanowiskach, a to oznacza, że rolnik musi posiadać wiele różnych umiejętności.

Zapewnienie bezpiecznej pracy wiąże się z kilkoma elementami. Bezpieczne siedlisko gospodarstwa rolnego musi być właściwie zorganizowane, tj. należy oddzielić część mieszkalną od produkcyjnej i zorganizować odrębny wjazd do części produkcyjnej. Wydzielony plac zabaw, oddzielony ogrodzeniem z zamykaną furtką, chroni dzieci przed nagłym wtargnięciem na podwórze gospodarstwa, po którym często jeżdżą ciągniki i maszyny rolnicze. Przestrzeń powinna być właściwie oznakowana. Ład i porządek w obejściu to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Bezpieczne podwórze to przede wszystkim porządek. Na podwórzu nie może panować bałagan. Wszystkie narzędzia, śmieci, odchody zwierzęce, czy pozostałości po pracy muszą być regularnie sprzątane. Nawierzchnia podwórza powinna być wyrównana, utwardzona i nieśliska. Aby uniknąć potknięć  i upadków należy usunąć lub oznakować wystające z ziemi przedmioty, a śliskie miejsca posypywać popiołem, żwirem lub piaskiem.

Podwórze powinno być dobrze oświetlone. Przy wejściach do budynków należy zamontować włączniki światła, najlepiej z podświetleniem, aby były widoczne w ciemności. Przewody elektryczne muszą być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami i rozprowadzone po podwórzu w taki sposób, aby nie były przyczyną potknięć.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest zabezpieczenie studzienek, zbiorników technologicznych, kanałów i innych otworów, pokrywami lub barierkami ochronnymi. Większe zbiorniki, takie jak szambo czy gnojowica, należy ogrodzić, a bramkę wejściową zamykać na klucz. Pokrywy, bramki i ogrodzenia nie mogą mieć ubytków ani dziur, co jest szczególnie ważne gdy w gospodarstwie przebywają dzieci.

Właściwie zorganizowana przestrzeń w gospodarstwie to pewność, że domownicy oraz ewentualni goście są bezpieczni i nie mają dostępu do niebezpiecznych miejsc i narzędzi.

 

Iwona Porowska – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń

 


 

Dodatek do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

 

 W 2023 roku nastąpił znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych. Kwoty emerytury rolniczych dodatkowo się zwiększyły w 2023 roku, dzięki nowości wprowadzonej przez przepisy obowiązujące od 1 marca 2023 r.,  jaką jest specjalny dodatek dla osób pobierających emeryturę rolniczą wypłacaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Dodatek  ten przysługuje z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania takich składek.

Kto jest zobowiązany do opłacania wyższych składek w KRUS ?

Obowiązek opłacania wyższej składki mają  rolnicy prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych. Natomiast osoby, które poza prowadzeniem działalności rolniczej dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą ( na wniosek) opłacać dwukrotnie wyższe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS.

Od marca 2023 r. wysokość dodatku wynosi 0,5 % emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Przykładowo rolnik, który opłacał takie składki przez 10 lat , otrzyma dodatek w wysokości 71,48 zł. brutto miesięcznie.      

Przykład 1

Emeryt w okresie od 1.01.2010 r. do 31.03.2012 r. (2 lata i 3 miesiące) opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatek z tytułu opłacanej wyższej składki przysługuje za 2 lata. Wysokość dodatku od 1 marca 2023 r. wynosi 14,30 zł (tj. 0,5% x 1429,60 zł /emerytura podstawowa/ x 2 lata = 14,30 zł).

Dodatek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są z niego potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z dodatku mogą też być dokonywane potrącenia i egzekucje (od łącznej kwoty z emeryturą rolniczą) na zasadach określonych w przepisach emerytalnych.

Kwota  dodatku  będzie ulegać zmianie w terminach waloryzacji emerytury podstawowej.

Dodatek nie wpływa na ustalenie  samej wysokości emerytury rolniczej. Nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ani świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 Czy trzeba składać wniosek o dodatek do emerytury za podwyższone składki ?

Osobom, którym przyznano emerytury rolnicze przed dniem 1 marca 2023 r., prawo do dodatku KRUS przyznawał z urzędu i podejmował jego wypłatę wraz ze stosownymi wyrównaniami  ( od 1 marca 2023 r.)  w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj.  do 10 września 2023 r. 

 

Osobnego wniosku o dodatek nie muszą składać osoby występującym z wnioskiem o emeryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodatkową  W takim przypadku uprawnienia do dodatku KRUS rozpatrzy na podstawie tego wniosku o emeryturę rolniczą.

 

Iwona Porowska – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń

 


 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. (Dz.U. z 2023r. poz. 1893) minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie:

  • od 1 stycznia 2024r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4242 zł
  • od 1 lipca 2024r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4300 zł.

W związku z powyższym najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi od 1 stycznia 2024 r. 382 zł (tzn. 9% x 4.242 = 382,00 zł), natomiast od dnia 1 lipca 2024 r. – 387 zł (tzn. 9% x 4.300 = 387 zł).

Ponadto Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2024r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej tej działalności oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania. Wraz w wyżej wymienionym oświadczeniem należy złożyć w Kasie odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2024 r., jednak nie później niż w terminie 14 dni od  dnia jej otrzymania.

Rolnicy, którzy w 2024 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości  dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu w działów specjalnych produkcji rolnej.   

WAŻNE !!!

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2024 r. 

 

Zbigniew Żehaluk – Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev