Branice tu zaczyna się Polska

24-02-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.25.2014

Branice, dnia 24.02.2014 r.

Nr ROL. 6840.25.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 345/2 o pow. 0.0100 ha opisana w KW OP1G/00027940/3, położona w miejscowości Branice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana położona w centrum  miejscowości Branice i stanowi dojście do działki nr 344/3, kształt – prostokąt. Uzbrojenie –  energia elektryczna, wodociąg i gaz  występuje w działce sąsiedniej. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości:  1 310,00 zł.
  4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie bezprzetargu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 344/3.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 345/2 stanowi teren niezabudowany /zainwestowany/.

Z dniem 8 kwietnia 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 17.03.2014 r. oraz na łamach  gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev