Branice tu zaczyna się Polska

25-02-2014r. - Obwieszczenie OŚ.6220.3-8.2013

Branice, dnia  25.02.2014r.     

Nr OŚ.6220.3-8.2013

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji
OŚ.6220.3-8.2013  z dnia 25.02.2014r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

D E C Y Z J A Nr OŚ.6220.3-8.2013

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z poź. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

 

stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice”

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Gmina Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w dniu 17-12-2013r. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania.

 

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Posucice, Wysoka i  Branice

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 „punkty do zbierania lub przeładunku złomu” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.391.2013.MJ z dnia 07-01-2014r. (data wpływu 13.01.2014r.) postanowił odstąpić od nałożenia  na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ/MB-4325-18/13  z dnia 30-12-2013r. (data wpływu 07-01-2014r.), w której wniósł o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wójt Gminy Branice podziela argumentację i stanowisko wyrażone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, gdyż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach wyraził opinię o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie wskazując żadnych podstaw do nałożenia takiego obowiązku, w tym w szczególności przemawiających za tym zagrożeń.

 

Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Wójt Gminy Branice postanowieniem z dnia 31.01.2014r. znak OŚ.6220.3-4.2013 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

 

Planowany do realizacji punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym: 316/4 obręb Posucice, o powierzchni ok. 0,46 ha.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • utwardzenie kostką betonową i betonem placu manewrowego (około 750 m2) oraz placu na którym ustawione zostaną kontenery na odpady (około 139 m2),
 • wykonanie wiaty z blachy trapezowej, o powierzchni około 108 m2,
 • posadowienie gotowego kontenera socjalnego, o powierzchni około 20 m2,
 • zainstalowanie   zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe, o pojemności maksymalnej 5 m3,
 • wykonanie oświetlenia i ogrodzenia z siatki, o wysokości 1,6 m,
 • wydzielenie miejsc parkingowych,
 • rozmieszczenie pojemników i kontenerów do selektywnego zbierania
  i magazynowania odpadów,
 • wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 419.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren ten aktualnie jest niezagospodarowany. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu lokalizacji przedsięwzięcia stanowią od strony:

 • północnej i wschodniej – użytki rolne należące do Spółki Top Farms Głubczyce,
 • południowej – droga wojewódzka nr 419,
 • zachodniej – tereny stanowiące nieużytki.

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w którym zbierane będą takie odpady jak:

 • 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),
 • 15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 • 16 01 03 zużyte opony,
 • 16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
 • 16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • 17 01 07 zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
 • 20 01 01 papier i tektura,
 • 20 01 02 szkło,
 • 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • 20 01 10 odzież,
 • 20 01 11 tekstylia,
 • 20 01 13* rozpuszczalniki,
 • 20 01 14* kwasy,
 • 20 01 15* alkalia,
 • 20 01 17* odczynniki fotograficzne,
 • 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • 20 01 23* urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • 20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
 • 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31,
 • 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
 • 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
 • 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35*,
 • 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
 • 20 01 39 tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40 metale,
 • 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie,
 • 20 03 07 odpady wielkogabarytowe.

 

Każdy mieszkaniec gminy własnym transportem będzie mógł przywieźć do przedmiotowego punktu odpady.

    

Przewidywane ilości wody i energii elektrycznej, wykorzystywanych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, wynoszą:

 • woda – około 2,34 m3/rok,
 • energia elektryczna 0,42  MWh/rok.

 

 

       Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi, ustawianiem kontenerów i pojemników. Można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń, występująca w trakcie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz warunki realizacji, nie będzie miała istotnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powodować będzie chwilową, niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego w jego otoczeniu.

Najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem, tj. tereny zabudowy zagrodowej, zlokalizowane są w odległości ok. 50 m w kierunku południowo-zachodnim. W trakcie realizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu spowodowane prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi, ustawianiem kontenerów i pojemników. Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji PSZOK będą procesy rozładunku i załadunku odpadów oraz transport odpadów. Z uwagi na sposób i czas funkcjonowania punktu zbiórki odpadów jego eksploatacja nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie hałasu.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstać mogą głównie odpady budowlane z grupy  15 i 17 katalogu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)). Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach.

Eksploatacja punktu zbiórki odpadów przewiduje selektywne magazynowanie odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym metali. Zgromadzone odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach, a następnie odbierane i zagospodarowane przez specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej zadaszonej powierzchni.

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonej powierzchni, na której ustawione zostaną pojemniki i kontenery na odpady oraz trakcji komunikacyjnych, odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu. Ścieki bytowe gromadzone będą w projektowanym zbiorniku wybieralnym, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ.

 

Teren pod planowaną inwestycję jest niezagospodarowany i obecnie nieużytkowany. Porasta go roślinność trawiasta i krzewiasta, a także miejscami drzewa, które przeznaczono do wycinki. W wyniku realizacji punktu zbiórki odpadów zajęte zostanie łącznie 22 % powierzchni działki, pozostałe 78 % tego terenu stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 2. obszary wybrzeży,
 3. obszary górskie lub leśne,
 4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 5. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
 6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 7. obszary przylegające do jezior,
 8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (odległość do granicy polsko-czeskiej wynosi około 3 km) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z  późn. zm.), który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 z dnia 15 lutego 2008 r.- ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Załącznik:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Posucice, Wysoka i  Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki” 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: OŚ.6220.3-8.2013

z dnia 25 lutego 2014r.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego naStworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice ”

 

Planowany do realizacji punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym: 316/4 obręb Posucice, o powierzchni ok. 0,46 ha.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • utwardzenie kostką betonową i betonem placu manewrowego (około 750 m2) oraz placu na którym ustawione zostaną kontenery na odpady (około 139 m2),
 • wykonanie wiaty z blachy trapezowej, o powierzchni około 108 m2,
 • posadowienie gotowego kontenera socjalnego, o powierzchni około 20 m2,
 • zainstalowanie zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe, o pojemności maksymalnej 5 m3,
 • wykonanie oświetlenia i ogrodzenia z siatki, o wysokości 1,6 m,
 • wydzielenie miejsc parkingowych,
 • rozmieszczenie pojemników i kontenerów do selektywnego zbierania i magazynowania odpadów,
 • wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 419.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev