Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. kadrowych i finansów oświaty

Stanowisko pracy ds. kadrowych i finansów oświaty

Bryl Sabina

 

pokój I piętro,
numer 14
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 14
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

 1. Gospodarowanie etatami i funduszem płac, przygotowywanie i organizacja konkursów na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych pracowników Urzędu.
 2. Opracowywanie dokumentacji oraz prowadzenie procedury dotyczącej służby przygotowawczej.
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich pracowników oprócz pracowników szkół.
 4. Prowadzenie rejestrów kadrowych, ewidencji wojskowej, ewidencji czasu pracy, urlopowego i absencji chorobowej.
 5. Prowadzenie analiz polityki kadrowej, sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 6. Prowadzenie całości spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników interwencyjnych, zatrudnianych w ramach robót publicznych, absolwentów, a także całości spraw związanych z refundacją kosztów zatrudnienia.
 7. Prowadzenie spraw zdrowotnych, rentowych i emerytalnych w odniesieniu do pracowników określonych w ust. 3 oraz spisywaniem zeznań świadków na okoliczność potwierdzania świadczenia pracy niezbędnych dla ustalenia wynagrodzeń lub przedłożenia organom rentowo-emerytalnym.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, przygotowywaniem umów na korzystanie z prywatnych pojazdów oraz prowadzenie wymaganych w tym zakresie ewidencji i rejestrów.
 9. Kontrolę dyscypliny pracy w zakresie bieżącej analizy list obecności, rejestrów wyjść służbowych i prywatnych.
 10. Opracowywanie wniosków o nadawanie odznaczeń państwowych.
 11. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.
 12. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu.
 13. Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, sporządzanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji i sprawozdawczości.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev