Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego

Mróz Magdalena

 

pokój parter,
numer 3
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 33
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Przygotowywanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 2. Zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne.
 3. Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.
 4. Kierowanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych.
 5. Prowadzenie pełnego postępowania w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.
 6. Prowadzenie całości spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.
 7. Prowadzenie rejestru mienia gminnego.
 8. Nadzór nad przeprowadzaniem w Gminie deratyzacji.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich (organizacja przetargów na usługi utylizacyjne, przyjmowanie zgłoszeń przekazywanie do zakładów utylizacyjnych).
 10. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie chorób zakaźnych u zwierząt oraz prowadzenie spraw związanych z wycenianiem zwierząt padłych w związku z chorobami zakaźnymi.
 11. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolnej.
 13. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev