Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. techniczno-gospodarczych

Stanowisko pracy ds. techniczno-gospodarczych

Kiszczyk Marek

 

pokój I piętro,
numer 13
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 13
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje

 1. prowadzenie zadań w terenie związanych z ochroną środowiska, a w szczególności:
  1. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,
  2. dokonywanie przeglądu w zakresie „dzikich” wysypisk śmieci oraz segregacji odpadów,
  3. kontrola i egzekwowanie właściwego stanu porządku i czystości na terenach komunalnych, posesjach prywatnych i innych terenach,
  4. przeprowadzanie wizji lokalnych poprzedzających wydanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów;
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych;
 3. prowadzenie ewidencji zbiorników na nieczystości płynne;
 4. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów, rozwiązań, zamierzeń pod kątem zgodności z przepisami o ochronie środowiska;
 5. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 6. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew lub krzewów, opracowanie planów nasadzeń w Gminie i przedkładanie ich do akceptacji Wójtowi;
 7. prowadzenie spraw związanych z problemem bezpańskich zwierząt;
 8. prowadzenie ewidencji oraz wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne;
 9. prowadzenie interwencji w razie stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami;
 10. prowadzenie całości spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i wewnętrznych;
 11. przygotowywanie projektów decyzji o wykonawstwie zastępczym w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości nie posiadających umów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
 12. organizacja i koordynowanie prac interwencyjnych i robót publicznych;
 13. prowadzenie całości spraw związanych z pracami skazanych – odbywających lub odpracowujących nałożone przez sądy kary;
 14. pełnienie obowiązków określonych w art. 2091 § 1 pkt 2 lit b kodeksu pracy, tzn. wykonywanie czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie;
 15. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta;
 16. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev