Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi

Kinal Sabina

 

pokój parter,
numer 4
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 34
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a zwłaszcza:
  1. wydawanie postanowień i opinii w sprawach ochrony wód,
  2. wydawanie postanowień i opinii pod względem szkodliwości przedsięwzięć dla środowiska;
 2. aktualizację Gminnego Programu Gospodarki Odpadami;
 3. wydawanie decyzji o wykonawstwie zastępczym w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości nie posiadających umów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
 4. wykonywanie zadań w zakresie:
  1. zbierania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  2. bieżącego prowadzenia ewidencji nieruchomości w programie komputerowym,
  3. prowadzenia postępowania administracyjnego w stosunku do osób, które nie złożą deklaracji;
 5. prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
 6. prowadzenie całości spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie sprawozdania z Gminnego Programu Gospodarki Odpadami;
 7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przypisanej stanowisku lub zleconych przez Wójta;
 8. wnioskowanie do Wójta w sprawach wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska;
 9. prowadzenie całości spraw związanych z lokalizacją inwestycji, a zwłaszcza:
  1. ustalanie warunków zabudowy inwestycji o znaczeniu lokalnym tj. dla celu publicznego i wynikających z wniosków indywidualnych,
  2. współdziałanie z jednostkami i organizacjami w sprawach ustalania warunków zabudowy dla inwestycji;
 10. podawanie do publicznej wiadomości stosownych komunikatów, obwieszczeń i informacji o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 11. odpowiedzialność za skompletowanie i wysłanie informacji niezbędnych do sprawozdawczości internetowej, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Gminy;
 12. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy;
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev