Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. mieszkań komunalnych

Samodzielne pracy stanowisko ds. mieszkań komunalnych

Michałków Remigiusz

 

pokój parter,
numer 4
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 34
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Nadzór i koordynacja spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach gminy, w szczególności:
  1. dokonywanie stosownych remontów, napraw i konserwacji w celu utrzymania dobrego stanu technicznego budynków komunalnych;
  2. dokonywanie oceny stanu technicznego budynków komunalnych, badań okresowych gazowych i wentylacyjnych, badań elektrycznych i zabezpieczeń przeciw pożarowych;
  3. prowadzenie książek obiektów budowlanych, w których znajdują się lokale mieszkalne;
  4. planowanie remontów bieżących i kapitalnych.
 2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy:
  1. prowadzenie rejestru lokali komunalnych i użytkowych;
  2. prowadzenie spraw z zakresu statystyki lokali komunalnych i użytkowych;
  3. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkaniowych i użytkowych;
  4. sporządzanie umów najmu z lokatorami i najemcami lokali użytkowych;
  5. określenie sposobu rozliczeń z tytułu podnajmu lokali;
  6. usuwanie przy pomocy policji osób, które zajęły lokal bez tytułu prawnego;
  7. wyliczenie stawek czynszu;
  8. sporządzanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, postanowień dotyczących gospodarki mieszkaniowej gminy.
 3. Fakturowanie zawartych umów najmu lokali, dzierżaw nieruchomości, dzierżaw gruntów i z tytułu innych uzgodnień.
 4. Uzgadnianie podłączenia komunalnych budynków do sieci dostawców energii, wody, odbiorców ścieków, dostawców usług telekomunikacyjnych itp.
 5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.
 6. Reprezentowanie Gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz współpraca ze wspólnotami i ich zarządcami w zakresie gospodarowania lokalami.
 7. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem powierzchni reklamowych na obiektach, urządzeniach i innych nośnikach informacji pozostających w zarządzie Gminy Branice w tym jej jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  1. przyjmowanie wniosków oraz przygotowanie umów z osobami ubiegającymi się o umieszczenie reklamy;
  2. ustalanie wysokości opłat za udostępnienie powierzchni reklamowych oraz wystawianie faktur;
  3. bieżąca kontrola dotycząca usunięcia reklam po terminie obowiązywania umowy na umieszczenie reklam jak również umieszczenia reklamy bez podpisania stosownej umowy;
  4. naliczanie opłat za bezumowne wykorzystanie mienia gminnego w celu umieszczenia reklam.
 8. Prowadzenie całości spraw związanych z oświetleniem ulicznym.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z nawiązaniem oraz realizacją umów z dostawcą energii elektrycznej i jej dystrybucją.
 10. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 11. Bieżąca obsługa klientów w zakresie działania stanowiska pracy.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev