Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Wróblewska Małgorzata

 

pokój II piętro,
numer 27
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 27
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

  1. Prowadzenie zadań związanych z księgowością budżetową Gminy.
  2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości wydatków budżetu Urzędu i organów Gminy oraz sporządzenie sprawozdań z realizacji planu finansowego Urzędu.
  3. Współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.
  4. Obsługę finansowo-księgową zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych w drodze porozumienia, a wykonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy.
  5. Rozliczanie dotacji przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom na podstawie zawartych z Gminą umów.
  6. Uczestniczenie w procedurze wyłonienia wykonawców w przetargach w charakterze członka Komisji Przetargowej.
  7. Prowadzenie księgowości w zakresie zakładowej działalności socjalnej oraz egzekwowanie spłat należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych.
  8. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
  9. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev