Branice tu zaczyna się Polska

03-04-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL.7125.16.2014

Branice, dnia 03.04.2014r.

Nr ROL.7125.16.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651z  późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i położenie Opis nieruchomości Udział w nieruchomości wspólnej Cena ułamkowej części działki Wartość Lokalu w zł Koszty przystoso-
wania w zł
Cena nierucho-
mości łącznie w zł
Forma zbycia nieruchomości
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona we wsi Wysoka

Lokal mieszkalny nr 2  położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 43,10m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 10,30 m2

 

1364/10000

 

2577,55

 

11891,45

 

1055,74

 

15524,74

 

Sprzedaż na własność –bezprzetargowo.

 

2

 

Lokal mieszkalny nr 3  położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 37,60m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4.

 

960/10000

 

1814,11

 

10807,89

 

1138,26

 

13760,26

 

przetarg

 

3

 

Lokal mieszkalny nr 4  położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 36,40m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy komórka w pomieszczenie gospodarczym o pow. 17,70 m2

 

1381/10000

 

2609,67

 

10967,33

 

1138,24

 

14715,24

 

Sprzedaż na własność –bezprzetargowo.

 

4

 

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na I piętrze o pow. użytkowej: 41,00m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,30 m2

 

1208/10000

 

2282,75

 

14292,25

 

1138,24

 

17713,24

 

Sprzedaż na własność –bezprzetargowo.

 

5

 

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na I piętrze o pow. użytkowej: 42,00m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy komórka w pomieszczeniu gospodarczym o pow. 11,80 m2

 

1374/10000

 

2596,44

 

14386,56

 

1138,24

 

  Sprzedaż na własność –bezprzetargowo.

 

6

 

Lokal mieszkalny nr 7  położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 34,30m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,80 m2

 

1024/10000

 

1935,05

 

11933,95

 

1138,24

 

15007,24

 

Sprzedaż na własność –bezprzetargowo.

 

7

 

Lokal mieszkalny nr 8  położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 41,70m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,80 m2 i komórka w pomieszczeniu gospodarczym o pow. 11,80 m2

 

1489/10000

 

2813,76

 

14047,24

 

1138,24

 

17999,24

 

Sprzedaż na własność –bezprzetargowo.

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 11/4 stanowi teren zainwestowany / zabudowany /.

Z dniem 16 maja  2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 24.04.2014 r. oraz na łamach gazet lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev