Branice tu zaczyna się Polska

10-04-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-3.2014

Branice,  dnia  08.04.2014r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                

Nr OŚ.6220.1-3.2014                                                                                         

 

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony                  
  Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45- 512 Opole

 

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

 

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki  Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek złożonego w dniu 02-04-2014r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren miejscowości Boboluszki

 

Ponadto informuję, że inwestor będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zadania.

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia  02.04.2014r.
 2. Mapa
 3. Karta informacyjna +CD

 

 

Otrzymują:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości  Boboluszki

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev