Branice tu zaczyna się Polska

Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu

Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu

Margiel Grażyna

 

pokój I piętro,
numer 16
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 16
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. współpraca z gminnymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, tj.: gimnazjami, szkołami podstawowymi, przedszkolami i żłobkami;
 2. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie dożywiania dzieci, współdziałanie w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Branicach oraz Radami Rodziców;
 3. udział w konkursach przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum;
 4. współdziałanie przy realizacji spraw związanych z dowożeniem dzieci do szkół oraz przy procedurze wyłonienia przewoźnika;
 5. prowadzenie spraw wynikających z art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) – dot. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji w tym zakresie;
 6. gromadzenie i przekazywanie danych w Systemie Informacji Oświatowej;
 7. prowadzenie rejestrów:
  1. żłobków i klubów dziecięcych,
  2. placówek oświatowych,
  3. placówek wsparcia dziennego;
 8. zapewnienie bieżącej działalności świetlic, obiektów sportowych działających na terenie Gminy;
 9. opracowywanie projektów planów rzeczowych w zakresie obsługi świetlic, obiektów sportowych i placów zabaw, w tym dokonywanie przeglądów i prowadzenie dla nich „książek obiektów”;
 10. nadzór pracy gospodarzy świetlic i domów kultury na terenie Gminy oraz naliczanie odpłatności za wynajem pomieszczeń lub wyposażenia świetlicy;
 11. prowadzenie wspólnie z inspektorem ds. inwestycji i remontów spraw związanych z wykonaniem remontów świetlic oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 12. współdziałanie przy organizowaniu imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz nadzorowanie ich organizacji;
 13. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku na terenie gminy;
 14. współdziałanie przy realizacji działań związanych z realizacją programu Funduszu sołeckiego;
 15. przygotowywanie dla potrzeb Wójta ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
 16. prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 17. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta;
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev