Branice tu zaczyna się Polska

04-06-2014r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.43.2014)

Branice, dnia 04.06.2014r.

Nr ROL. 6840.43.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

 1. Oznaczenie nieruchomości według:

  1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1 

  2/ działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1

  3/ działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1.

  4/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz z udziałem 4/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha opisanej w KW OP1G/00038405/1.
 2. Opis nieruchomości:
  - przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Działki maja powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna  występuje na działkach sąsiednich. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 149/50 i działkę nr 149/51 opisanej w KW OP1G/00038406/8, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr 149/34, 149/38, 149/40, 149/41 i 149/50 pasem o szerokości 5 m wzdłuż granicy z działką nr 149/16.
 3. Wartość n/w nieruchomości:
  1/  Działka Nr 149/34 -  1.637,50 zł.
  2/Działka Nr 149/38-    1.637,50 zł.
  3/ Działka Nr 149/40 -  1.637,50 zł.
  4/ Działka Nr 149/41 -  1.637,50 zł.

  Na cenę pojedynczej działki składają się poniższe wartości:
  - cena samej działki  - 337,18 zł;
  - cena udziału we współwłasności w działce nr 149/50;-643,75 zł
  - wartość udziałów w drodze koniecznej ustanowionej na działce nr 149/51 – 51,75 zł.
 4. Wadium dla każdej działki wynosi: 328,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice w dniu 23 marca 2010 r. Uchwałą Nr XLVIII/261/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Gminie Branice, sołectwie Branice stanowią teren przeznaczony pod zabudowę usługową, w tym przeznaczenie uzupełniające – zespoły garażowe, obiekty gospodarcze. studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice.

Z dniem 17 lipca 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.06.2014 r. oraz na łamach  gazety lokalnej: Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev