Branice tu zaczyna się Polska

04-06-2014r. - Obwieszczenie Nr ROL.7125.18.2014

Branice, dnia 04.06.2014r.

Nr ROL.7125.18.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i położenie
  - Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona we wsi Wysoka
 2. Opis nieruchomości
  - Lokal mieszkalny nr 1  położony w budynku mieszkalnym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytkowej: 35,20m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4. Do lokalu przynależy komórka składająca się z dwóch pomieszczeń zlokalizowana w budynku gospodarczym o pow. 11,80 m2
 3. Udział w nieruchomości wspólnej - 1200/10000
 4. Cena ułamkowej części działki - 2267,64 zł
 5. Wartość Lokalu - 10 542,36 zł
 6. Koszty przystosowania - 1078,30 zł
 7. Cena nieruchomości łącznie - 13 888,30 zł
 8. Forma zbycia nieruchomości
  - Sprzedaż na własność w formie przetargu

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 11/4 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 17 lipca  2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.06.2014 r. oraz na łamach gazet lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev